Opublikowano: 25 czerwiec 2014

Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz WFOŚiGW w Szczecinie

Szczecin: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

Numer ogłoszenia: 213318 - 2014; data zamieszczenia: 25.06.2014

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej w zakresie doradztwa prawnego i reprezentacji prawnej na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Zastępstwo procesowe przed wszystkim sądami i organami administracji, w tym organami kontroli (w szczególności: sądy powszechne, sądy administracyjne, Krajowa Izba Odwoławcza, prokuratura). 2. Doradztwo w negocjacjach z partnerami WFOŚiGW oraz beneficjentami dofinansowania ze środków krajowych, w tym: - doradztwo w zakresie zabezpieczeń wierzytelności WFOŚiGW, w szczególności w przypadku udzielania przez WFOŚiGW dofinansowania w formie pożyczek ze środków krajowych, - doradztwo w zakresie umorzeń pożyczek udzielanych przez WFOŚiGW ze środków krajowych, 3. Nadzór i wydawanie opinii w sprawach związanych ze stosowaniem przez WFOŚiGW ustawy Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 4. Wydawanie opinii w sprawach związanych z bieżącą działalnością WFOŚiGW, w tym: - w zakresie stosowania przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska i innych związanych z ochroną środowiska, - w sprawach związanych z działalnością WFOŚiGW w zakresie udzielanych dofinansowań ze środków krajowych, - dotyczących uchwał podejmowanych przez Radę Nadzorczą i Zarząd WFOŚiGW w zakresie dofinansowania ze środków krajowych, - udział w tworzeniu aktów prawa wewnętrznego, - opiniowanie rozwiązań systemowych WFOŚiGW i poszczególnych działań Zarządu w świetle obowiązujących przepisów, - tworzenie i opiniowanie projektów umów i aneksów umów przedsięwzięć dofinansowanych ze środków krajowych, - tworzenie i opiniowanie projektów umów i aneksów umów związanych z bieżącą działalnością WFOŚiGW, - wydawanie opinii w sprawach pracowniczych - ewidencjonowanie wydawanych opinii i prowadzonych spraw. Wykonawca jest również obowiązany wykonywać inne czynności związane z obsługa prawną WFOŚiGW, które wchodzą w zakres zwykłej obsługi prawnej i nie są związane z wdrażaniem (obsługą) tzw. funduszy unijnych. Podstawa prawna udzielenia zamówienia publicznego: art. 39 i nast. w związku z art. 5 ustawy PZP.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.10.00.00-5, 79.11.00.00-8, 79.11.10.00-5, 79.11.20.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 01.08.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Wykonawca obowiązany jest dysponować co najmniej 3 osobami posiadającymi wpis na listę adwokatów lub radców prawnych, zdolnych do wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca wykaże spełnienie powyższego warunku udziału w postępowaniu poprzez złożenie wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia ze wskazaniem imienia i nazwiska, posiadanych uprawnień oraz doświadczenia wraz z oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień - załącznik nr 4 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

posiadają opłaconą polisę ubezpieczania OC, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie niższą niż 100.000,00 Euro sumy podstawowej ubezpieczenia oraz 250.000,00 Euro sumy dodatkowej.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 2 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 30

2 - Doświadczenie - 70

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin pokój nr 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (siwz.pdf)SIWZ775 Kb2014-06-25 14:26
Pobierz plik (zalaczniki_do_siwz.zip)Załączniki do SIWZ99 Kb2014-06-25 14:27
Pobierz plik (ogłoszenie_o_wyniku_postępowania.pdf)Ogłoszenie o wyniku postępowania67 Kb2014-07-23 15:18
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-06-25 15:07
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-08-06 08:12Data opublikowania: 2014-06-25 15:07
Liczba odsłon: 1291Historia zmian