Opublikowano: 20 czerwiec 2014

 


Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


Szczecin: Realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj przebudowy i rozbudowy budynku Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW
Numer ogłoszenia: 208140 - 2014; data zamieszczenia: 20.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Realizację zadania w trybie zaprojektuj i wybuduj przebudowy i rozbudowy budynku Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania inwestycyjnego od etapu dokumentacji projektowej i robót budowlanych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą, aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku Regionalnego Ośrodka Edukacji Ekologicznej WFOŚiGW, zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym. 4. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności: a) wykonanie koncepcji projektowej, b) wykonanie dokumentacji projektowej tj: -projektu budowlanego wszystkich branż wraz z zagospodarowaniem terenu, niezbędnymi ekspertyzami stanu technicznego obiektu (w tym ekspertyzy mykologicznej więźby dachowej), z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami, zatwierdzeniami oraz informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; - projektów wykonawczych wszystkich branż (w tym projektów specjalistycznych takich jak m.in. projekt akustyki pomieszczeń, projekt aranżacji wnętrz, których konieczność opracowania może wyniknąć w trakcie projektowania) oraz szczegółowych specyfikacji technicznych; c) wykonanie wszelkich robót budowlanych oraz dostaw w zakresie podanym w programie funkcjonalno-użytkowym, SIWZ, zgodnie z dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną; d) wykonanie wszelkich niezbędnych prac z uwzględnieniem poniesienia wszelkich opłat administracyjnych koniecznych do realizacji robót objętych zamówieniem; e) wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcją eksploatacyjną f) przygotowanie książki obiektu w imieniu Zamawiającego dla służb nadzoru budowlanego wraz z określeniem parametrów i instrukcji dalszego użytkowania dla przebudowywanego obiektu; g) sprawowanie nadzoru autorskiego; h) uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych w tym pozwolenia na budowę i pozwolenia na użytkowanie; i) wykonanie wszelkich innych czynności, jakie okażą się niezbędne do wykonania obowiązków lub rezultatów wskazanych w pkt. b) - i) powyżej..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie dotychczasowemu wykonawcy robót zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 20% wartości zamówienia podstawowego polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień. Zamówienie uzupełniające zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z Wykonawcą po szczegółowej analizie możliwości w świetle prawa zamówień publicznych oraz uzasadnienia

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.22.00.00-6, 71.32.00.00-7, 45.21.00.00-2, 45.31.00.00-3, 45.32.00.00-6, 45.33.00.00-9, 45.41.00.00-4, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 365.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium w wysokości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 1 Wykonawca wnosi wadium: -w pieniądzu - Sposób przekazania: - na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin Nr konta: 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008 Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku Zamawiającego, lub w jednej z poniżej podanych form: - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym, - w gwarancjach bankowych, - w gwarancjach ubezpieczeniowych, - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Sposób przekazania: oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem załączane do oferty przetargowej. Dokument w formie poręczenia lub gwarancji winien zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty wadium, zgodnie z warunkami przetargu, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń lub gwarancji. 2. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez zamawiającego wykluczony a jego oferta odrzucona. 3. Wadium musi zostać wniesione przed terminem składania ofert, tj do dnia 18.06.2014 r., godz. 10:00. 4. Wadium winno być wniesione na czas równy okresowi związania ofertą składana w niniejszym postępowaniu. 5. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowa na rachunku bankowym. 6. Wykonawca, który nie zabezpieczy swojej oferty akceptowaną formą wadium zostanie przez Zamawiającego wykluczony z postępowania a jego oferta odrzucona. 7. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami w sytuacji, gdy: 1. wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) spowodował, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po jego stronie. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. 10.Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 11. Na wniosek Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek wykonawcy. 13. W ofercie należy wpisać nr konta rachunku bankowego, na które Zamawiający ma zwrócić wadium lub dołączyć do oferty upoważnienie do odbioru wadium przez wskazaną osobę.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że: a) w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej: - dwa zamówienia polegające na zaprojektowaniu i wykonaniu lub wykonaniu robót budowlanych związanych z realizacją obiektów budowlanych kubaturowych na obiektach wpisanych do rejestru zabytków o wartości co najmniej 3.000.000,00 (trzy miliony) zł brutto oraz b) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał minimum: - jedną dokumentację projektową wielobranżową i uzyskał decyzję o pozwoleniu na budowę dla obiektu użyteczności publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości 150 000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) zł brutto; Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował następującymi osobami legitymującymi się kwalifikacjami zawodowymi, wykształceniem i doświadczeniem niezbędnym do wykonania zamówienia: a) kierownik budowy - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami konstrukcyjno - budowlanymi w zakresie konstrukcji obiektu oraz uprawnienia do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987), tj. odbył co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków, -co najmniej 36 miesięcy doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy przy realizacji obiektów kubaturowych, w tym doświadczenie przy realizacji co najmniej jednego zadania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót obejmującego przebudowę lub rozbudowę budynku użyteczności publicznej o wartości robót co najmniej 5.000.000. PLN brutto. b) kierownik robót elektrycznych - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: -uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. -co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiące doświadczenie w kierowaniu robotami elektrycznymi jako kierownik budowy lub kierownik robót. c) kierownik robót instalacji sanitarnej - wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: - uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń lub uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, albo w innym państwie upoważniające do kierowania robotami budowlanymi w zakresie sieci i instalacji sanitarnych, sieci i instalacji gazowych, instalacji urządzeń cieplnych i gazowych. -co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w tym minimum 24 miesiące doświadczenie w kierowaniu ww. robotami instalacyjnymi, jako kierownik budowy lub kierownik robót. d) projektant branży architektonicznej -wskazana osoba ma posiadać następujące kwalifikacje: uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń ; w dorobku na stanowisku Projektanta wykonał min. jeden projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla obiektu kubaturowego użyteczności publicznej o wartości dokumentacji projektowej 150 000 zł brutto. - co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na stanowisku projektanta. Zamawiający nie dopuszcza przedstawiania tej samej osoby do pełnienia kilku funkcji (więcej niż jedna) z wymienionych powyżej. Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach opisanych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej; Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: a) Posiada środki finansowe na rachunku w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 (jeden milion) zł. b) Posiada opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 (trzy miliony) zł Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia na podstawie wymaganych dokumentów i oświadczeń

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Dokumenty potwierdzające uprawnienie (pełnomocnictwo) osób podpisujących ofertę. Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę. Pełnomocnictwo winno być załączone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 2) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 1 i 1a do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art. 144 ust 1 ustawy Pzp Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w przypadkach: w uzasadnionych przypadkach lub innych okolicznościach niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy konieczna będzie zmiana terminu realizacji zamówienia, Zmiany wynikającej ze zmniejszenia wynagrodzenia w związku ze zmianą sposobu przeprowadzenia robót, ograniczenia zakresu robót lub dostaw lub wprowadzenia robot zamiennych o niższej wartości niż przewidziana w dokumentacji i ofercie cenowej. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia robót zamiennych, których wartość nie zwiększa wynagrodzenia umownego. Podstawą wprowadzenia robot zamiennych jest protokół konieczności robót zamiennych sporządzony przez Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru inwestorskiego oraz wykonawcy robót. W przypadku, gdy nie będzie możliwe wykonanie wyceny robót zamiennych na podstawie kosztorysu umownego, Wykonawca wykona wycenę robót budowlanych w formie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową, przy zastosowaniu następujących nośników cenotwórczych: - stawka roboczogodziny R - minimalna dla województwa zachodniopomorskiego wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, - koszty pośrednie Kp (R+S) - minimalne wg publikacji Sekocenbud aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, - zysk Kalkulacyjny Z (R+S+Kp) - minimalny wg publikacji Sekocenbud, aktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, - ceny jednostkowe sprzętu i materiałów (łącznie z kosztami zakupu) będą przyjmowane według średnich cen rynkowych zawartych w publikacji Sekocenbudaktualnego na dzień sporządzenia kosztorysu, a w przypadku ich braku ceny materiałów i sprzętu zostaną przyjęte na podstawie ogólnie dostępnych katalogów, w tym również cen dostawców na stronach internetowych, ofert handlowych itp. - nakłady rzeczowe - w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych KNR. Konieczności zmiany terminu realizacji w związku z: - następstwem działań administracyjnych (np. koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, którego konieczności nie przewidziano na etapie zawarcia umowy lub - z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych lub działaniem siły wyższej w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego lub, - nieterminowym z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, przekazania przez Zamawiającego terenu budowy Wykonawcy lub koniecznością przerwania robót z uwagi na wystąpienie obiektywnych przyczyn technicznych lub, - wstrzymaniem prac budowlanych przez właściwy organ z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę lub, - opóźnieniem związanym z uzyskiwaniem przez Wykonawcę niezbędnych w myśl ustawy Prawo budowlane dokumentów lub, - innymi okolicznościami nie powstałymi z winy Wykonawcy lub, - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin pokój 17.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.07.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin Sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Do pobrania:

1. Ogłoszenie nr 212062 - 2014 o zmianie ogłoszenia

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (SIWZ.pdf)SIWZ2368 Kb2014-06-20 13:13
Pobierz plik (Wzor_umowy.doc)Wzór umowy169 Kb2014-06-20 13:13
Pobierz plik (zalaczniki_siwz.zip)Załączniki do SIWZ118 Kb2014-06-20 13:13
Pobierz plik (Czesc_opisowa_PFU.zip)Program Funkcjonalno-Użytkowy - część opisowa16450 Kb2014-06-20 13:14
Pobierz plik (pfu_czesc_graficzna.zip)Program Funkcjonalno-Użytkowy - część graficzna cz. 119688 Kb2014-06-20 13:15
Pobierz plik (podgladowe_wizualizacje_cz_1.zip)Program Funkcjonalno-Użytkowy - część graficzna cz. 236786 Kb2014-06-20 13:16
Pobierz plik (podgladowe_wizualizacje_cz_2.zip)Program Funkcjonalno-Użytkowy - część graficzna cz. 333355 Kb2014-06-20 13:17
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-06-20 13:17
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-08-18 13:11Data opublikowania: 2014-06-20 13:17
Liczba odsłon: 1234Historia zmian