Opublikowano: 19 maj 2014

Szczecin, 19.05.2014 r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro1. Zamawiający:  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w imieniu  Instytucji Pośredniczącej i 17-u Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ).

2. Opis przedmiotu zamówienia:
organizacja spotkania Instytucji Pośredniczącej i Instytucji Wdrażających środowiskowe priorytety POIiŚ dla 90 uczestników w dniach 22-24.06.2014 w Szczecinie. Spotkanie organizowane przez WFOŚiGW w Szczecinie w imieniu  Instytucji Pośredniczącej oraz 17-u Instytucji Wdrażajacych, zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do Ogłoszenia. Organizacja spotkania jest współfinansowana ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.  Liczba uczestników spotkania może ulec zmianie o +/- 20%. Ostateczna liczba osób zostanie potwierdzona na 3 dni przed terminem konferencji. Wymagane jest, aby w odniesieniu do usług hotelarskich obsługę rezerwacji i płatności oraz przydział pokoi hotelowych poszczególnym uczestnikom prowadził Wykonawca. Uczestnicy spotkania będą pokrywać koszty indywidualnie zgodnie z rezerwacją dokonywaną przez instytucję (19 instytucji)  ich zgłaszającą. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z niektórych usług.

3. Termin wykonania zamówienia:
22-24.06.2014 r.

4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:  
100% cena

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117, e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma składania oferty:
Oferta na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 wraz z podpisanym Załącznikiem nr 3 stanowiącym Wzór umowy musi być złożona do dnia 26.05.2014 r.  jedynie w postaci elektronicznej poprzez przekazanie skanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.

9. Termin związania ofertą: 30 dni od daty złożenia oferty.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_publicznym_organizacja_spotkania_IP_IW.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - organizacja spotkania IP IW 22-24.06.2014714 Kb2014-05-19 14:58
Pobierz plik (Zal_nr_1_Opis_przedmiotu_zamowienia_organizacja_spotkania_IP_IW_22-24_06_2014_Sz)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia3045 Kb2014-05-19 14:59
Pobierz plik (Zal_nr_2_ Formularz ofertowy_organizacja_spotkania_IP_IW_22-24.06.2014.pdf)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy983 Kb2014-05-19 15:00
Pobierz plik (Zal_nr_2_Formularz_ofertowy_organizacja_spotkania_IP_IW_22-24_06_2014.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy 55 Kb2014-05-19 15:00
Pobierz plik (Zal_nr_3_UMOWA_wzor_spotkanie_IP_IW_22-24_06_2014.pdf)Załącznik nr 3 - wzór umowy4489 Kb2014-05-19 15:01
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-05-19 15:03
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-06-06 14:33Data opublikowania: 2014-05-19 15:02
Liczba odsłon: 1045Historia zmian