Opublikowano: 06 maj 2014

Szczecin, 06.05.2014r.


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro


1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3

2. Opis przedmiotu zamówienia:
Kompleksowa obsługa z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej wynikającej z przepisów ogólnie obowiązujących dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – biura w Szczecinie i w Koszalinie
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

3. Termin wykonania zamówienia:
Od 12.05.2014 r. do 31.12.2014 r.

4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Julita Konojacka – Specjalista ds. Biura Zarządu
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
tel. (91) 486 15 56 wew. 120
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona do dnia 09.05.2014r. do godz. 12:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub  w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na załączniku nr 2, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Informujemy, że Fundusz posiada biuro w Koszalinie i zamówienie realizowane będzie również w tamtej lokalizacji. Cena ryczałtowa musi zawierać wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia w tym  wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia w Koszalinie (dojazdy, ewentualne noclegi itp.).
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na kompleksową obsługę z zakresu bhp i p. poż dla WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2014’’. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia

9. Termin związania ofertą:
30 dni

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012r. zmienione zarządzeniem nr 8/2014 z dnia 06.05.2014r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogloszenie_o_zamowieniu_bhp_2014.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym - BHP 2014440 Kb2014-05-07 14:31
Pobierz plik (zalacznik_1.pdf)Załącznik nr 1 - opis przedmiotu zamówienia694 Kb2014-05-08 10:06
Pobierz plik (zalacznik_nr_2_formularz_ofertowy_bhp.doc)Załącznik nr 2 - formularz ofertowy28 Kb2014-05-08 10:07
Pobierz plik (pyt_odp_bhp_2014_1.pdf)Pytanie dot. zamówienia i odpowiedź - nr 120 Kb2014-05-08 11:46
Pobierz plik (pyt_odp_bhp_2014_2.pdf)Pytanie dot. zamówienia i odpowiedź - nr 2449 Kb2014-05-08 11:46
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-05-06 10:13
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-05-12 07:41Data opublikowania: 2014-05-06 10:13
Liczba odsłon: 1024Historia zmian