Opublikowano: 28 marzec 2014

Szczecin, 28.03.2014    


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro


1. Zamawiający:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

2. Opis przedmiotu zamówienia : dostawa, montaż i zaprogramowanie urządzeń sieciowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, wg. specyfikacji:
 1). Urządzenie sieciowe A – szt. 1. Opis urządzenia w załączniku nr 1. Montaż urządzenia w Biurze WFOŚiGW mieszczącym się w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33.
2). Urządzenie sieciowe B – szt. 1. Opis urządzenia w załączniku nr 2. Montaż urządzenia w Biurze WFOŚiGW mieszczącym się w Szczecinie przy ul. Solskiego 3.
3). Urządzenie sieciowe FortiAP 221C - 2 szt. Montaż urządzeń w Biurze WFOŚiGW mieszczącym się
w Szczecinie przy ul. Solskiego 3.

3. Termin wykonania zamówienia:
20 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy

6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena

7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Anna Fleming-Uss
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
tel. 91 486 15 56 wew. 117
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta w formie pisemnej na załączonym formularzu „Zalacznik_nr3_oferta_cenowa_urzadzenia_sieciowe” musi być złożona do dnia 02.04.2014 r. do godz. 15:30 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Formularz ofertowy winien być podpisany przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy urządzeń sieciowych wraz
z montażem i zaprogramowaniem we wskazanym miejscu ,  w biurach w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 oraz
w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę, montaż i zaprogramowanie urządzeń sieciowych dla WFOŚiG w Szczecinie.” Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie_o_zam.publ. _urzadzenia_sieciowe.pdf)Ogloszenie_o_zam.publ. _urzadzenia_sieciowe.pdf379 Kb2014-03-28 15:49
Pobierz plik (zalacznik_nr1_urzadzenie_A.pdf)zalacznik_nr1_urzadzenie_A.pdf874 Kb2014-03-28 15:49
Pobierz plik (zalacznik_nr2_urzadzenie_B.pdf)zalacznik_nr2_urzadzenie_B.pdf742 Kb2014-03-28 15:49
Pobierz plik (zalacznik_nr3_oferta_cenowa_urzadzenia_sieciowe.doc)zalacznik_nr3_oferta_cenowa_urzadzenia_sieciowe.doc108 Kb2014-03-28 15:49
Pobierz plik (zalacznik_nr3_oferta_cenowa_urzadzenia_sieciowe.pdf)zalacznik_nr3_oferta_cenowa_urzadzenia_sieciowe.pdf143 Kb2014-03-28 15:49
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-03-28 16:50
Dokument utworzył(a): Tomasz SaćDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-05-08 15:11Data opublikowania: 2014-03-28 01:00
Liczba odsłon: 1187Historia zmian