Opublikowano: 11 marzec 2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM,
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
 
1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
2. Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch kondygnacji w poddaszu budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3.
Zakresem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia postępowania zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1.
3. Termin wykonania zamówienia: 9 tygodni od dnia podpisania umowy
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% cena
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Julita Konojacka – Specjalista ds. Biura Zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  tel. (91) 486 15 56 wew. 120
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Oferta powinna być złożona na załączonym formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do dnia 14.03.2014r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub  w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na Wykonanie dokumentacji projektowej remontu dwóch kondygnacji w poddaszu budynku WFOŚiGW’’.
9. Termin związania ofertą: 30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogloszenie.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu766 Kb2014-03-11 20:56
Pobierz plik (zalacznik1.pdf)Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.235 Kb2014-03-11 21:02
Pobierz plik (formularz_ofertowy.pdf)Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.218 Kb2014-03-11 21:01
Pobierz plik (formularz_ofertowy.doc)Załącznik nr 2. Formularz ofertowy.136 Kb2014-03-11 21:11
Pobierz plik (rzut poddasza.pdf)Rzut poddasza.232 Kb2014-03-11 21:11
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-03-11 11:53
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Tomasz Sać
Dokument aktualizacji: 2014-05-08 15:09Data opublikowania: 2014-03-11 11:54
Liczba odsłon: 1056Historia zmian