Opublikowano: 06 marzec 2014
 
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
 
1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia: Produkcja filmów reportażowych oraz obsługa audio-wideo w roku 2014 :
a) produkcja filmu reportażowego z konferencji szkoleniowej w Zalesiu odbywającej się w dniu 20.03.2014r. – czas trwania filmu 4 min.,
b) produkcja filmu reportażowego zawierającego ujęcia z lotu ptaka z Jarmarku Jakubowego  odbywającego się w dniach 24-27.07.2014r. – czas trwania filmu 10-12 min.,
c) produkcja filmu reportażowego zawierającego ujęcia z lotu ptaka  z Targów Rolnych w Barzkowicach odbywających się w dniach 12- 14.09.2014r. – czas trwania filmu 10-12 min.,
d) kompleksowa obsługa audio-wideo gali Zachodniopomorski Lider Ekologii odbywającej się w dniu 16.09.2014r. w Kołobrzegu, która polega na :
- przekazie wizyjnym z dwóch kamer na żywo w czasie rzeczywistym na ekran z monitorów LCD bezszwowych,
- produkcji do 20-u filmów  o długości 1 minuta każdy o liderach ekologii w województwie zachodniopomorskim wskazanych przez Zamawiającego, 
- produkcji filmu reportażowego z gali,
- nagraniu  200 kopii  filmu reportażowego  oraz filmów o liderach gali na płytach DVD,
e) rejestracja audio-wideo 10 konferencji prasowych  w ciągu roku 2014 wraz filmem z konferencji w całości oraz skrót 3-5 minut.
 
Specyfikacja wymaganego sprzętu i obsługi w zależności od potrzeb poszczególnych przedmiotów zamówienia: 
1. 3 kamery- Full HD 1080i wraz ze statywami,
2. 4 kanałowy mikser wideo HD umożliwiający podłączenie laptopa z prezentacjami,
3. 4 bezprzewodowe zestawy mikrofonowe  wraz z rejestratorem umożliwiającym nagranie czystego dźwięku,
4. ekran z monitorów LCD bezszwowych w rozmiarach 6 metrów kwadratowych w formacie 16:9 o rozdzielczości 1080i,
5. wysięgnik kamerowy minimum 3,5 metrowy z elektrycznie sterowaną głowicą 2d,
6. oświetlenie studyjne lub sceniczne celem doświetlenia sceny, mównicy na potrzeby przekazu obrazu,
7. ekipa zdjęciowa składająca się z operatorów, dźwiękowców oraz dziennikarza.
 
Wymagania do nagrywanych filmów:
1. wszystkie zdjęcia mają być nagrywane ze statywu, ujęcia mają być stabilne i bez wstrząsów,
2. materiał musi być nagrywany z pełną ostrością i doświetleniem,
3. materiał końcowy musi być dostarczony do siedziby Zamawiającego bez kompresji w ciągu 48 godzin od dnia zakończenia zdjęć w postaci dwóch filmów o długości 5 i 15 minut,
4. elementy filmu : lektor, muzyka z prawami autorskimi lub na licencji, grafika, animacje, logotypy,
5. przygotowany film musi być zgodny z uprzednio przedstawioną linią kreacyjną i scenariuszem bądź konspektem prac zatwierdzonych przez Zamawiającego,
6. Zamawiający ma prawo wnoszenia uwag do scenariusza, oprawy graficznej i podkładu muzycznego, a także projektu filmu.
7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pisemnej akceptacji projektu spotu i filmu promocyjnego przed produkcją,
8. wraz z filmem następuje przekazanie praw autorskich majątkowych i pokrewnych do filmu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawach autorskich i prawach pokrewnych w zakresie, w jakim film lub jego elementy składowe będą dziełami chronionymi tą ustawą, a ponadto wszelkie prawa, upoważnienia i zezwolenia mogące odnosić się do jego elementów składowych, obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania jego elementami składowymi na wszelkich polach ustawy z dnia 4 lutego 1994r. oraz wszelkie upoważnienia i zezwolenia do pełnego korzystania z całości praw do filmu, w tym praw autorskich osobistych, zależnych – przechodzą na Zamawiającego z dniem zapłaty wynagrodzenia za realizację zadania.
 
3. Termin wykonania zamówienia: zgodnie z harmonogramem w opisie przedmiotu zamówienia w roku 2014.
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 90 % cena, 10 % doświadczenie Wykonawcy (minimum  3 letnie)
   
A. Kryterium ceny :
- znaczenie kryterium A - 90 pkt,
- opis sposobu oceny ofert w oparciu o kryterium A:
 
           B                    
            -  x Z =Lp
           A
 
gdzie:
A - cena w zł w ocenianej ofercie,
B - najniższa cena w zł w ocenianych ofertach,
Z - znaczenie kryterium w punktach - 90 pkt,
Lp - liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny oferty według kryterium A.
 
B. Kryterium doświadczenia Wykonawcy:
- znaczenie kryterium B - 10 pkt,
- opis sposobu oceny ofert w oparciu o kryterium B:
 
A
 -  x Z =Lp
 
gdzie:
A – liczba lat doświadczenia  w ocenianej ofercie,
B – największa liczba lat doświadczenia,
Z - znaczenie kryterium B w punktach - 10 pkt,
Lp - liczba punktów uzyskanych w wyniku oceny oferty według kryterium B.
 
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Oferta w formie pisemnej na załączonym formularzu cenowym musi być złożona do dnia 11.03.2014 r. do godz. 15:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na nagranie filmów reportażowych, obsługa audio-wideo gali i konferencji prasowych, produkcji filmów oraz nagranie wyprodukowanych filmów na płyty CD.” Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie_o_zamówieniu_publicznym_obsluga-audio-wideo_2014.pdf)ogłoszenie_o_zamówieniu_publicznym_obsluga-audio-wideo_2014.pdf815 Kb2014-03-06 11:43
Pobierz plik (Zalacznik_oferta_cenowa_obsluga-audio-wideo_2014.pdf)Zalacznik_oferta_cenowa_obsluga-audio-wideo_2014.pdf470 Kb2014-03-06 11:43
Pobierz plik (Zalacznik_oferta_cenowa_obsluga-audio-wideo_2014.doc)Zalacznik_oferta_cenowa_obsluga-audio-wideo_2014.doc46 Kb2014-03-06 11:44
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-03-06 11:24
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2015-01-25 22:51Data opublikowania: 2014-03-06 11:44
Liczba odsłon: 854Historia zmian