Opublikowano: 04 marzec 2014

  

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro
 
1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia: dostawa tonerów do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych dla WFOŚiGW w Szczecinie,  ul. Solskiego 3, 71-232 Szczecin, zgodnie z wykazem stanowiącym „Załącznik nr 1 do formularza oferta cenowa - dostawa tonerów”.
3. Termin wykonania zamówienia: 31.03.2014r.
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100 % cena
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail):
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117, e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Oferta w formie pisemnej na załączonym formularzu „Formularz oferta cenowa - dostawa tonerów - 2014” i dodatkowo szczegółowo opisana w załączniku „Załącznik nr 1 do formularza oferta cenowa - dostawa tonerów 2014” oraz projekt umowy zaparafowany na każdej stronie przez Wykonawcę muszą być złożone do dnia 07.03.2014 r. do godz. 12:00 w sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu podpisanej oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Formularz ofertowy i dołączony załącznik nr 1 do formularza  oraz zaparafowana umowa winny być podpisane przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy do siedziby WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę tonerów - 2014”. Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-03-04 13:54
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2014-03-20 09:42Data opublikowania: 2014-03-04 13:54
Liczba odsłon: 1138Historia zmian