Opublikowano: 13 luty 2014

Szczecin, 13.02.2014     

SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na
dostawę materiałów biurowych dla WFOŚiGW w Szczecinie, do biur w Szczecinie,
ul. Solskiego 3 i w Koszalinie,
ul. Kościuszki 33 na rok 2014

 

1.  Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2.  Opis przedmiotu zamówienia : dostawa materiałów biurowych  dla WFOŚiGW w Szczecinie , do biur
w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i w Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2014, zgodnie z „Załącznik nr 1_do formularza _oferta cenowa szacowanie wartosci_mat. biur. 2014_v1”( 4 arkusze ).
3.  Termin wykonania zamówienia: 28.02.2014
4.  Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
5.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena
7.  Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8.  Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta w formie pisemnej na załączonym formularzu „Formularz_oferta cenowa szacowanie wartości _mat. biur_2014”  i dodatkowo szczegółowo w „Załączniku nr 1_do formularza_oferta cenowa szacowanie wartości_mat. biur. 2014_v1” ( 4 arkusze )  musi być złożona do dnia 17.02.2014 r. do godz. 13:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Formularz ofertowy i dołączony załącznik nr 1 do formularza  winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce, do biur w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 oraz w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę materiałów biurowych w 2014 r.- szacowanie wartości_v1” Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-02-13 14:53
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-19 10:23Data opublikowania: 2014-02-13 15:00
Liczba odsłon: 1275Historia zmian