Opublikowano: 05 luty 2014

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Szczecin: Dostawa samochodu osobowego
Numer ogłoszenia: 23313 - 2014; data zamieszczenia: 05.02.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
  • Adres strony internetowej zamawiającego:www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Fundusz.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa samochodu osobowego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Dostawa samochodu osobowego: - samochód osobowy fabrycznie nowy - rok produkcji pojazdu - 2014 - typ nadwozie - sedan lub hatchback lub liftback - rodzaj paliwa - olej napędowy (diesel) - pojemność silnika - do 2000 cm3 - moc silnika (moc silnika [KM] standard DIN) - minimum 150KM - liczba drzwi - 4 lub 5 - liczba miejsc: 5 - rodzaj napędu - 4x4 - skrzynia biegów automatyczna z możliwością ręcznej zmiany przełożeń - norma dotycząca, m.in., zużycia energii i emisji spalin, w tym dwutlenku węgla i emisji zanieczyszczeń: tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów - EURO 5 - emisja CO2 [g/km] - maksymalnie 150 g/km - zużycie paliwa - w cyklu miejskim poniżej 7 litrów na 100 km - długość całkowita - minimum 4750 mm - szerokość całkowita - minimum 1750 mm - rozstaw osi minimum 2700 mm - standardowa pojemność bagażnika - minimum 500 litrów - średnica felg - minimum 17 cali - rodzaj felg - oryginalne felgi aluminiowe producenta dedykowane do danego modelu pojazdu zamontowane fabrycznie - kolor nadwozia - czarny - rodzaj lakieru - metalik lub perłowy - kolor tapicerki - czarny lub czarno-szary - typ tapicerki - skórzana..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):34.11.00.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 140.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.2) ZALICZKI
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, sekretariat, pok. nr 206, 71-323 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:14.02.2014 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, sekretariat, pok. nr 206, 71-323 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Załączniki:
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-02-05 14:24
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2014-03-12 22:49Data opublikowania: 2014-02-05 14:48
Liczba odsłon: 1305Historia zmian