Opublikowano: 04 luty 2014
 Szczecin, 04.02.2014r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 
1. Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Usługa cateringowa dla WFOŚiGW  w biurze w Szczecinie w roku 2014, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Termin wykonania zamówienia:
Od 10.02.2014r. do 31.12.2014r.
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Konojacka – Specjalista ds. Biura Zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
Tel. (91) 486 15 56 wew. 120
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta powinna być złożona do dnia 07.02.2014r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub  w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej , na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty przygotowania posiłków, dostawy, wniesienia do budynku WFOŚiGW w Szczecinie oraz obsługę w zależności od potrzeby. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: ,,Oferta na catering dla WFOŚiGW w Szczecinie w roku 2014’’. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia
9. Termin związania ofertą :
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
Do pobrania:
 
  
UWAGA - Zmianie uległa treść Załącznika nr 2 do ogłoszenia
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-02-04 10:44
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2014-03-12 22:45Data opublikowania: 2014-02-04 10:44
Liczba odsłon: 1001Historia zmian