Opublikowano: 30 styczeń 2014
 
Szczecin, 30.01.2014
     
SZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
na opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku i zamieszczenie
w dzienniku obejmującego swym zasięgiem województwo zachodniopomorskie do 6 ogłoszeń prasowych współfinansowanych  z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w formacie
ok. 8 modułów ( 2 x 4 ) w pełnym kolorze w roku 2014.
 
1. Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
2. Opis przedmiotu zamówienia : Usługa obejmuje opracowanie edytorskie, przygotowanie do druku
i zamieszczenie w dzienniku do 6 ogłoszeń prasowych współfinansowanych  z Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w formacie ok. 8 modułów  na stronach redakcyjnych w pełnym kolorze w roku 2014.
3. Wymagania :
1.Dziennik musi obejmować swoim zasięgiem województwo zachodniopomorskie i ukazywać się w nakładzie minimum 7.000 egz.  w przypadku wydania codziennego i 15.000 egz. w przypadku wydania magazynowego.
2. Zamieszczanie ogłoszeń następować będzie zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego ( po uzyskaniu informacji od Ministerstwa Środowiska o konieczności zamieszczenia ogłoszenia ) każdorazowo na podstawie odrębnych zleceń (w postaci e-maila) przekazanych Wykonawcy. Każdorazowo Wykonawca musi potwierdzać przyjęcie zlecenia.
3. Nie dopuszcza się publikacji ogłoszeń i artykułów na stronach z nekrologami, repertuarami,
komunikatami, informacjami o przetargach, stronach miejskich (dodatki miejskie w dziennikach
ogólnopolskich), stronach motoryzacyjnych, sportowych i kulturalnych i stronach z treściami o charakterze sensacji i skandalu ).
4. Teksty ogłoszeń będą zamieszczane wyłącznie na stronach redakcyjnych dziennika, na których materiały
 o charakterze promocyjnym (w tym reklamy) będą stanowiły nie więcej niż 30% powierzchni strony bez ogłoszenia Zamawiającego.
5. Termin ukazywania się ogłoszeń będzie zależny od otrzymania informacji z Ministerstwa Środowiska ogłaszającego nabór projektów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
6. Zamawiającemu przysługuje prawo niepublikowania żadnego ogłoszenia w przypadku, gdy Ministerstwo Środowiska nie ogłosi od lutego do grudnia 2014 roku żadnego konkursu lub publikowania mniejszej niż 6 liczby ogłoszeń w przypadku ogłoszenia przez Ministerstwo Środowiska mniejszej ilości naborów konkursowych.
7. Ogłoszenia będą publikowane w pełnym kolorze.
8. Za przygotowanie merytoryczne i dostarczenie treści ogłoszenia odpowiada Zamawiający.
9. Za przygotowanie edytorskie (opracowanie graficzne z uwzględnieniem konieczności zamieszczenia obowiązkowych logotypów unijnych), skład komputerowy oraz publikację odpowiada Wykonawca.
10. Zamawiający zobowiązuje się do dostarczania Wykonawcy materiałów dotyczących ogłoszeń i artykułów prasowych nie później niż na 2 dni roboczych przed planowaną datą publikacji, a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do godziny 10.00.
11. Zamawiający każdorazowo żąda przedstawienia do akceptacji zlecanego do druku ogłoszenia najpóźniej na 2 dni robocze przed planowaną datą publikacji, a w a w szczególnych przypadkach na 1 dzień roboczy przed dniem druku danego nakładu do 13:00. Wykonawca zobowiązuje się do dokonania ewentualnych korekt, najpóźniej na 1 dzień roboczy przed publikacją ogłoszenia do 15.00. Wykonawca zobowiązuje się również do zachowania szaty graficznej przedmiotowych ogłoszeń zgodnej z wytycznymi Zamawiającego.
12. Zamawiający w terminie dwóch dni roboczych lub w szczególnych przypadkach 1 dnia roboczego przed planowaną publikacją do godz. 15:00 od otrzymania projektu ogłoszenia poinformuje Wykonawcę drogą elektroniczną o dokonanej akceptacji lub jej braku. Względem przedstawionych projektów publikacji Zamawiający ma prawo zgłosić uwagi, zastrzeżenia i sugestie, które Wykonawca będzie miał obowiązek uwzględnić, przygotowując kolejne projekty ogłoszenia.
13. Wykonawca każdorazowo oznaczy ogłoszenie logotypem Unii Europejskiej oraz logotypem Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej Narodowej Strategii Spójności. Wzory logo zostaną przesłane drogą e-mailową przez Zamawiającego w ciągu 14 dni od podpisania umowy. Dodatkowo artykuł musi mieć odniesienie słowne o współfinansowaniu ogłoszenia ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko .
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena
7. Osoba prowadząca rozeznanie rynku (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta na załączonym formularzu cenowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Szacowania wartości zamówienia w formie pisemnej musi być złożona do dnia 03.02.2014 r. do godz. 15:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać wszystkie koszty przygotowani, składu oraz druku  ogłoszenia. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na publikację ogłoszeń w dzienniku w rok 2014.” Termin związania ofertą :
30  dni od daty złożenia oferty.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 
Do pobrania:
Odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienia do ogłoszenia:
  1. Odpowiedź na wniosek nr 1
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-01-30 16:55
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 10:07Data opublikowania: 2014-01-30 17:02
Liczba odsłon: 1017Historia zmian