Opublikowano: 10 styczeń 2014
Szczecin: Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 11986 - 2014; data zamieszczenia: 10.01.2014
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 
Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:nie.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: Fundusz.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Nadzór serwisowy nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie.
II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.
II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Umowa serwisowa obejmuje : 1) Modyfikację oprogramowania wynikającą ze zmian przepisów prawa polskiego i UE wraz z instalacją, wdrożeniem i modyfikację wzorców wydruku. 2) Aktualizację dokumentacji użytkowej (instrukcji obsługi), jeżeli zmiany przepisów prawnych wpływają na zmianę interfejsu programu. 3) Bieżące konsultacje telefoniczne w zakresie eksploatowanego oprogramowania. 4) Modyfikację w zakresie zmian formatu eksportu do Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13..
II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):72.25.00.00-2.
SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Zamówienie z wolnej ręki
III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:02.01.2014.
IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.
IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.
IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
  • Prolan Sp. z o.o., ul. Sowińskiego 3, 44-100 Gliwice, kraj/woj. śląskie.
IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 11873,53 PLN.
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ
  • Cena wybranej oferty:14292,34
  • Oferta z najniższą ceną:14292,34/ Oferta z najwyższą ceną: 14292,34
  • Waluta:PLN.
ZAŁĄCZNIK I
Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę
  • 1. Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.
  • 2. Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
Zamawiający udzielił zamówienia dotyczącego pełnienia nadzoru serwisowego nad Zintegrowanym Systemem Informatycznym do obsługi procesów WFOŚiGW w Szczecinie firmie PROLAN Sp. z o.o., ponieważ firma PROLAN jest jego wykonawcą i jako jedyna może świadczyć usługi serwisowe Systemu. Oprogramowanie, o którym mowa wyżej podlega ochronie wyłącznej na podstawie ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2006 roku, Nr 90, poz. 1402 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (t. j. Dz. U. z 2007 roku, Nr 99, poz. 662 z późn. zm.). Nadzór Serwisowy nad oprogramowaniem może zostać zrealizowany jedynie przez producenta oprogramowania, tj. firmę PROLAN Sp. z o.o., która posiada do niego kody źródłowe. Ponadto specjalistyczną wiedzę w zakresie serwisowania w/w oprogramowania posiada jedynie producent i tylko on jest w stanie profesjonalnie je serwisować oraz wziąć pełną odpowiedzialność za jakość i poprawność jego funkcjonowania. Ponadto nadmienić należy, że powyższe oprogramowanie jest użytkowane w WFOŚiGW w Szczecinie od 2010 roku. Zmiana oprogramowania oraz zakup kodów źródłowych naruszałby zasadę oszczędnego i efektywnego dokonywania wydatków. Ponadto nie ma gwarancji, że w przypadku wyłonienia innego podmiotu usługi związane z serwisem będą wykonywane profesjonalnie i skutkować będą poprawnością funkcjonowania oprogramowania. W związku z powyższym Zamawiający udziela zamówienia firmie PROLAN Sp. z o.o., która jest wykonawcą Zintegrowanego Systemu Informatycznego do obsługi procesów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie i jako jedyna może świadczyć usługi serwisowe Systemu. Uzasadnienie prawne: Zamawiający udzielił zamówienia w trybie - zamówienia z wolnej ręki na podstawie art.67 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych, t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm., zgodnie z którym, usługa może być świadczona przez jednego wykonawcę z przyczyn związanych z ochroną praw wyłącznych.
 
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2014-01-10 16:59
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 10:06Data opublikowania: 2014-01-10 16:59
Liczba odsłon: 1105Historia zmian