Opublikowano: 18 grudzień 2013
Szczecin,17.12.2013r.  
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1.     Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3    
2.      Opis przedmiotu zamówienia :
Zakup oraz dostawa artykułów spożywczych oraz środków czystości  na 2014r. do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, zgodnie z Załącznikiem nr 1. do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – artykuły spożywcze
Załącznikiem nr 2. do ogłoszenia o zamówieniu publicznym – środki chemiczne
3.     Termin wykonania zamówienia:
od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
4.     Warunki, jakie muszą spełniać  wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena
7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Konojacka – Specjalista ds. Biura Zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  
Tel. (91) 486 15 56 wew. 120                                                                                                                
8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 20.12.2013r. do godz. 15:30 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3,
71-323 Szczecin, lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na dostawę artykułów spożywczych oraz środków czystości. Termin związania ofertą; 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
9.     Termin związania ofertą :
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012  z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-12-18 14:23
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2014-03-12 22:45Data opublikowania: 2013-12-18 14:33
Liczba odsłon: 1018Historia zmian