Opublikowano: 17 grudzień 2013

Szczecin, 17.12.2013      

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1.     Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin
 
2.     Opis przedmiotu zamówienia : grupowa i indywidualna nauka języka angielskiego dla pracowników WFOŚiGW w Szczecinie 
A.  zajęcia grupowe w siedzibie zamawiającego w Szczecinie : 4 grupy zaawansowania ( od 4-10 osób ) odbywające się 2x w tygodniu przez 40 tygodni ( ok. 35 osób łącznie ),
B. zajęcia indywidualne w siedzibie zamawiającego w Szczecinie: 1 osoba odbywająca naukę 2x w tygodniu przez 40 tygodni,
C.  nauka w siedzibie zamawiającego odbywa się w godzinach między 8:00 – 15:00
D.  czas trwania zajęć : 50-60 min.,
 
3.       Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
 
4.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
 
5.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
    100 % cena
 
6.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
7.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 20.12.2013 r. do godz. 12:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dojazdu lektorów  do biura WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na naukę j. angielskiego w 2014r.” Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
 

Zamówienie współfinansowane ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-12-17 13:07
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:59Data opublikowania: 2013-12-17 13:07
Liczba odsłon: 1085Historia zmian