Opublikowano: 04 grudzień 2013
 
Szczecin, 04.12.2013
     
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 
 
1. Zamawiający :  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
 
2. Opis przedmiotu zamówienia :
Wykonanie 300 zdjęć i wraz z obróbką cyfrową wybranych przez Zamawiającego 50 zdjęć podczas V OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI WFOŚIGW W SZCZECINIE PT.:  „EKOFUNDUSZE SZANSĄ ROZWOJU POMORZA ZACHODNIEGO. PODSUMOWANIE PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO ORAZ NOWA PERSPEKTYWA FINANSOWA 2014-2020” odbywającej się w Hotelu Aquarius Kołobrzegu, przy ul. Kasprowicza 24 w dniach 9-10.12.2013. Wymagania:
A) zestaw fotograficzny zapewniający doskonałej jakości zdjęcia we wnętrzach, portretowe,      konferencyjne zawierający :
a) Lampy studyjne przenośne - 2 sztuki 600W
b) Tła fotograficzne, kartonowe,  przenośne - kolory : białe, czarne, granatowe
c) Aparat cyfrowy lustrzanka o wysokiej jakości obrazowania wraz z lampą błyskową i obiektywami o rozdzielczości co najmniej 21 megapikseli
B) przekazanie zdjęć do dnia 15.01.2014 r. w 2 kopiach na płytach DVD do biura WFOŚiGW
w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3
C) zgoda na przekazanie praw autorskich i niewyłącznych praw majątkowych do zdjęć
 
3. Termin wykonania zamówienia:
09.12.2013 – w godz. od 10:00 – 17:00 – wykonywanie zdjęć
10.12.2013 – w godzinach od 10:00 – 12:00 – wykonywanie zdjęć
15.01.2014 - przekazanie zdjęć do dnia w 2 kopiach na płytach DVD do biura WFOŚiGW  w Szczecinie, przy ul. Solskiego
 
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
 
5.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy

6.  Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100 % cena
 
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 06.12.2013 r. do godz. 13:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na usługę fotograficzną podczas konferencji w dniach 9-10.12.2013.” Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
 

Usługa współfinansowana ze środków Funduszu Spójności
w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-12-04 11:04
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:56Data opublikowania: 2013-12-04 11:04
Liczba odsłon: 958Historia zmian