Opublikowano: 08 listopad 2013
 
                                                                                                                                                             Szczecin, 08.11.2013r.                                                                                                                                                                
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1.     Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3
   
2.      Opis przedmiotu zamówienia :
Dostarczenie do siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przy ulicy Solskiego 3  betonowej kostki brukowej typu AWBUD Dionizos, grubość:         6 cm; szerokość: 9 cm; długość w trzech wymiarach: 11 cm; 8,5 cm; 6,5 cm; płukana; we wskazanej ilości, wraz z transportem do WFOŚiGW i rozładunkiem, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Zapotrzebowanie:
Kostka jasnoszara – 260 m2
Kostka czarna – 143 m2
Kostka żółta – 257 m2
Płyty 50 x 50 – 71 m2
Obrzeże w kolorze jasnoszarym 8 x 25 x 100 – 197 mb
Krawężnik w kolorze jasnoszarym 15 x 30 x 100 – 15 mb
 
Kostka powinna spełniać polska normę PN-EN 1338:2005, PN-EN 1338:2005/AC:2007.
Odporność na zamrażanie /odmrażanie: KLASA 3; OZNACZENIE D; Nasiąkliwość (≤ 6%): KLASA 2;
OZNACZENIE B, betonowe kostki brukowe poddane działaniu normalnych warunków zewnętrznych zachowują zadowalającą wytrzymałość w ciągu całego okresu użytkowania.
Odporność na ścieranie KLASA 4; OZNACZENIE I, kostki brukowe należą do klasy A1 reakcji na ogień, deklarowane cechy techniczne typu wyrobu budowlanego: KLASY: B;D;I;A1;T≥ 3,6 Mpa.
 
3.     Termin wykonania zamówienia:
do 18.11.2013r.
 
4.     Warunki, jakie muszą spełniać  wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
Nie dotyczy
 
5.     Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4:
Nie dotyczy
 
6.     Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:
100% cena
 
7.     Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Konojacka – Specjalista ds. Biura Zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,  
Tel. (091) 486 15 56 wew. 120
                                                                                                                
8.       Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 13.11.2013r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej , na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na dostawę betonowej kostki brukowej. Termin związania ofertą; 30 dni od dnia złożenia oferty.
 
9.     Termin związania ofertą :
30 dni
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012  z dnia 21.03.2012r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-11-08 17:14
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:51Data opublikowania: 2013-11-08 17:14
Liczba odsłon: 1210Historia zmian