Opublikowano: 21 październik 2013

Szczecin: Remont nawierzchni istniejącego parkingu i placu wraz z pieszym ciągiem komunikacyjnym na terenie WFOŚiGW Biuro w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33


Numer ogłoszenia: 219153 - 2013; data zamieszczenia: 21.10.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczeci9n.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundusz.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni istniejącego parkingu i placu wraz z pieszym ciągiem komunikacyjnym na terenie WFOŚiGW Biuro w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje 1/ rozbiórkę istniejącej nawierzchni 2/ wywóz i utylizacja materiałów rozbiórkowych 3/ ułożenie nowych krawężników, obrzeży i palisady betonowej 4/ ułożenie nowej kostki brukowej płukanej z posypką grysową na podsypce cementowo - piaskowej wraz z zamuleniem nawierzchni piaskiem Kształt kostki na ciągach pieszych, parkingu i schodach oraz kolorystykę Wykonawca uzgodni z Zamawiającym 5/ naprawę spękań w betonowych ściankach oporowych przy użyciu systemowych zapraw naprawczych 6/ uzupełnienie ścianek betonowych 7/ uzupełnienie rolki z cegły na wykończeniu ścianek oporowych 8/ uzupełnienie spoinowania rolek z cegieł 9/ wykonanie studni chłonnej, studzienki ściekowej i ścieku liniowego Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi towarzyszące realizacji robót, w szczególności: wszelkie koszty robót przygotowawczych, prace porządkowe, utrzymanie zaplecza budowy, dokumentacja projektowa powykonawcza, inwentaryzacja geodezyjna, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego - jeżeli wystąpi taka konieczność, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, zabezpieczenia placu budowy, odszkodowania za szkody powstałe podczas robót, przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu istniejącego, tablic budowlanych, itp..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.45.30.00-7, 45.22.33.00-9, 45.23.32.22-1, 45.23.24.60-4.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc). 2. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy. 3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium w pieniądzu należy wnieść na konto Zamawiającego: BOŚ S.A. O/Szczecin 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008 z dopiskiem Wadium - Remont nawierzchni istniejącego parkingu - WFOSiGW Biuro Koszalin 5. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu za termin wniesienia uznaje się chwilę uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 6. Kopię przelewu należy załączyć do oferty. 7. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - wykonawca w ofercie składa kopię dokumentu (potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz oryginał, który nie będzie w sposób trwały związany z ofertą (np. w oddzielnej kopercie z napisem - wadium), co umożliwi Zamawiającemu zwrot (odesłanie) dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, przy zachowaniu nienaruszalności oferty. 8. Wadium wniesione w formie gwarancji powinno być podpisane przez upoważnionego przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczęcią lub czytelny ( z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą oraz powinno zawierać zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 9. Jeżeli wadium zostało wniesione w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 10. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt. 13. 11. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 12. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 13. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli: Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie, Wykonawca, którego oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej wykonał i prawidłowo ukończył w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 (dwie) roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. roboty o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto polegające na wykonaniu nawierzchni (chodnika, parkingu, itp.) z kostki brukowej . Uwaga: Jeżeli wykazane przez Wykonawcę roboty budowlane obejmują także inne roboty niż remont lub przebudowę nawierzchni z kostki brukowej, Wykonawca winien podać wartość całej roboty budowlanej i dodatkowo wartość roboty budowlanej w zakresie wymiany nawierzchni z kostki brukowej w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający nie określa szczegółowego warunku
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony wskazany w rozdziale XI ust. I pkt 1 ppkt. 3/ jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował następującym personelem: - Kierownik budowy - legitymujący się: uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub ważne uprawniania do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, co najmniej 3 - letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy / robót przy wykonywaniu robót drogowych.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • Zamawiający uzna warunek za spełniony wskazany w rozdziale XI ust. I pkt 1 ppkt. 4/ jeżeli: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 50.000,00 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Kosztorys ofertowy.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zgodnie z art. 144 ust. 1, Zamawiający dopuszcza możliwość istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy, w zakresie: 1) przedłużenia terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, zwłaszcza związanych z: - wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych i hydrologicznych (np. powodzie, gwałtowne burze, inne anomalie klimatyczne) Wstrzymanie robót z tego powodu musi być potwierdzone w dzienniku budowy i wymaga akceptacji inspektora nadzoru. Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego, - braku Decyzji Konserwatora Zabytków 2) zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do umowy, Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego, 3) zmiany stawni podatku od towarów i i usług VAT, 4) wykonania zamówień dodatkowych w rozumieniu art. 67 ust. 1 pkt. 5b Ustawy Pzp, 5) okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a zmiany te są warunkiem wykonania umowy lub są korzystne dla Zamawiającego. Wniosek Wykonawcy w tej sprawie wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego, 7. Zamawiający dopuszcza również możliwość istotnych zmian postanowień umowy zawartej z Wykonawcą w stosunku do treści oferty w zakresie: 1) osób sprawujących bezpośredni nadzór nad realizacją przedmiotu zamówienia (kierownika budowy). Wniosek Wykonawcy w sprawie zmiany kierownika budowy wymaga uzasadnienia i udokumentowania oraz akceptacji Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.11.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro w Koszalinie, ul. Kościuszki 33, 75 - 415 Koszalin, sekretariat.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 Załączniki:
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-10-21 18:36
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:38Data opublikowania: 2013-10-21 18:56
Liczba odsłon: 1418Historia zmian