Opublikowano: 23 wrzesień 2013

Szczecin: Remont nawierzchni istniejącego parkingu i placu wraz z drogą dojazdową na terenie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 - zaprojektuj i wybuduj
Numer ogłoszenia: 194173 - 2013; data zamieszczenia: 23.09.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: fundusz.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont nawierzchni istniejącego parkingu i placu wraz z drogą dojazdową na terenie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 - zaprojektuj i wybuduj.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni istniejącego parkingu i placu wraz z drogą dojazdową na terenie WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 w systemie: zaprojektuj i wybuduj, w zakres których wchodzi: 3.3.1.1. Zakres prac projektowych: a) Inwentaryzacja geodezyjna stanu istniejącego, b) sporządzenie dokumentacji projektowej obejmującej zaprojektowanie przedmiotowej inwestycji, tj. remont nawierzchni istniejącego parkingu w sposób zgodny z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, w zakresie niezbędnym do wykonania inwestycji. Wykonawca opracowania projektowego obejmującego całość zagadnienia powinien zapewnić w nim udział osób posiadających odpowiednie uprawnienia i należące do właściwych izb samorządu zawodowego. c) sporządzenie przedmiaru robót (zgodnego z § 6. ust. 1. ww. Rozporządzenia, zawierającego zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych) oraz kosztorysu inwestorskiego i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. 3.3.1.2. Zakres robót budowlanych objętych dokumentacją obejmuje: a) Rozbiórka istniejące nawierzchni; b) Składowanie materiałów rozbiórkowych (istniejącej aktualnie kostki) na paletach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego na terenie przy ul. Solskiego 3 w Szczecinie; c) Ułożenie nowych 145m krawężników na ławie betonowej; d) Wykonanie warstwy konstrukcyjnej podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie; e) Ułożenie nowej kostki brukowej betonowej, z materiału powierzonego przez Zamawiającego, tj. betonowej kostki brukowej zgodne z Polska Normą PN-EN 1338 : 2005 w następujących ilościach kostek: żółta - 249 m kwadratowych, jasnoszara - 264 m kwadratowych, czarna (grafitowa) - 124 m kwadratowe, na podsypce cementowo-piaskowej wraz z wyspoinowaniem nawierzchni oraz mechanicznym zagęszczeniem; f) Wykonanie dokumentacji technicznej powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną i przekazanie jej Zamawiającemu; g) Przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych inspektorowi nadzoru inwestorskiego; h) Pisemne zgłoszenie zakończenia całości robót objętych umową i uzyskanie odbioru robót przez Zamawiającego; i) Zgłoszenie prac i uzyskanie zgody oraz odbioru prac od właściwego konserwatora zabytków; zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym wraz z załącznikami, stanowiącymi łącznie załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie prac na terenie obiektu objętego nadzorem konserwatora zabytków. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nr 1315 decyzją nr DZ-4200/21/O/96 z dnia 03.07.1996 r. Przedmiotowe prace dotyczą robót zewnętrznych. 3.3.3 Wszystkie osoby zaangażowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Postępowanie jest prowadzone, a realizacja przedmiotu umowy, odbywać się będzie w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oświadczeń, w tym oferty oraz innych dokumentów na etapie postępowania lub realizacji umowy w języku innym niż język polski. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 3.3.4 Wykonawca zapewni, że osoby legitymujące się stosownymi uprawnieniami do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie będą faktycznie uczestniczyły w pracach na etapie wykonawstwa (a nie jedynie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), co będzie podlegało kontroli Nadzoru Inwestorskiego. Ww. osoby muszą spełniać wymagania co najmniej na takim poziomie jaki jest konieczny dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (UWAGA! Wskazane wyżej zdanie nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, ale wymóg dotyczący sposobu realizacji zamówienia). 3.3.5 Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia bez wypłacania zaliczek przez Zamawiającego. 3.3.6 Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z wykonawcami realizującymi zlecenia Zamawiającego na podstawie odrębnych umów (np.: Nadzorem Inwestorskim, wykonawcami innych dostaw, usług lub robót budowanych). Z tego tytułu wykonawca nie może rościć o dodatkowe wynagrodzenie. 3.3.7 Wykonawca przed wbudowaniem każdego materiału lub urządzenia uzyska akceptację Zamawiającego, składając w tym celu wniosek zawierający propozycję użycia materiału / urządzenia wraz z dokumentami (opis, parametry, aprobaty, atesty, certyfikaty, itp.). 3.3.8 Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360) wraz z przepisami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisania prawa. 3.3.9 Należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac w zakresie umożliwiającym dostęp do siedziby Zamawiającego..
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • 3.9.1 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 20 % wartości udzielonego zamówienia.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.33.00-9, 45.00.00.00-7, 45.23.32.22-1, 71.22.10.00-3.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 06.12.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 7.1. Wadium w wysokości: 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 7.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin Nr konta: 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008. 7.3. Dokument przelewu należy opisać, np: Wadium - Remont nawierzchni istniejącego parkingu. 7.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 7.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejsze SIWZ należy załączyć do oferty. 7.6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7.7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy. 7.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.10. Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.8., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • 5.1.1 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • 5.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej dwóch (2) robót polegających na wymianie nawierzchni brukowej o powierzchni nie mniejszej niż 300 m2, o wartości nie mniejszej niż 15.000,00 zł netto (słownie: piętnaście tysięcy 00/100 złotych) każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • 5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko: 5.1.3.1 Kierownik Budowy i Robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im wcześniej wydane uprawnienia); 5.1.3.2 Projektant, który posiada uprawnienia do projektowania w specjalności drogowej bez ograniczeń (lub odpowiadające im wcześniej wydane uprawnienia)
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
 • 5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5.1.4.1. Warunek spełni wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy 00/100 złotych). 5.1.4.2. Warunek spełni wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100 złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
15.2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 15.2.1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę; 15.2.2. ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT; 15.2.3. wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia, w szczególności takie jak: 15.2.3.1. brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii. 15.2.3.2. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne), np. pogoda uniemożliwiająca okresowo wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. 15.2.3.3. wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w SIWZ (zmiana technologii, zmiana norm, itp.). 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniami wynikającymi z działu IV ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Wszelkie doręczenia winny być dokonywane na adresy wskazane w komparycji umowy. W przypadku zmiany adresu strona winna poinformować drugą ze stron w terminie 7 dni od dokonania tej zmiany, pod rygorem doręczania korespondencji pod ostatni znany adres ze skutkiem doręczenia w razie zwrotu niepodjętej korespondencji. 3. Zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem: a) zmian opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b) przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; c) terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową, o którym mowa w § 6 ust.1.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71-323 Szczecin.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.10.2013 godzina 10:00, miejsce: sekretariat Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
Do pobrania:
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-09-23 18:09
Dokument utworzył(a): Piotr OnichimowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:48Data opublikowania: 2013-09-23 18:48
Liczba odsłon: 1729Historia zmian