Opublikowano: 09 sierpień 2013

Szczecin: Modernizacja klatki schodowej i holi komunikacyjnych w budynku WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3
Numer ogłoszenia: 323114 - 2013; data zamieszczenia: 09.08.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Fundusz.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja klatki schodowej i holi komunikacyjnych w budynku WFOŚiGW w Szczecinie przy ul. Solskiego 3.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 3.3 Ogólny opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres zamówienia): 3.3.1 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac modernizacyjnych w obrębie klatki schodowej w budynku przy ul. Solskiego 3 w Szczecinie, w zakres których wchodzi: - wymiana posadzek parteru i 1. piętra łącznie z wymianą wykończenia schodów; - wymiana sufitów g-k parteru, 1. i 2. piętra; - malowanie sufitów drewnianych parteru i 1. piętra; - wymiana wykończenia ścian parteru, 1. i 2. piętra oraz przy schodach do piwnicy; - wymiana balustrad schodowych parteru i 1. piętra; - wymiana stopnic schodowych 2. piętra; - wymiana oświetlenia parteru, 1. piętra, 2. piętra i przy schodach do piwnicy; - wymiana drzwi parteru i 1.piętra na drzwi ze szkła hartowanego; - malowanie stolarki okiennej i wymiana parapetów na kamienne; - instalacja elementów wyposażenia wnętrz. zgodnie z Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Przedmiarem robót, stanowiącymi łącznie załącznik nr 7 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ), wzorem umowy stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ. 3.3.2 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wewnętrznych robót w obiekcie objętym nadzorem konserwatora zabytków. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie pod nr 1315 decyzją nr DZ-4200/21/O/96 z dnia 03.07.1996 r. Przedmiotowe prace dotyczą robót wykończeniowych wewnętrznych. Istniejące elementy wnętrza są współczesne, zawierają śladowe ilości tkanki historycznej i nie są objęte ochroną konserwatorską. 3.3.3 Wszystkie osoby zaangażowane przy realizacji zamówienia muszą posiadać biegłą znajomość języka polskiego. Postępowanie jest prowadzone, a realizacja przedmiotu umowy, odbywać się będzie w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oświadczeń, w tym oferty oraz innych dokumentów na etapie postępowania lub realizacji umowy w języku innym niż język polski. W przeciwnym wypadku Wykonawca udostępni wystarczającą liczbę kompetentnych tłumaczy wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia. 3.3.4 Wykonawca zapewni na etapie wykonawstwa (a nie jedynie w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu), co najmniej jedną osobę z uprawnieniami konserwatorskimi, które będą faktycznie, stale wykonywały prace konserwatorskie na obiekcie, co będzie podlegało kontroli Nadzoru Inwestorskiego i Nadzoru Autorskiego. Ww. osoby muszą spełniać wymagania co najmniej na takim poziomie jaki jest konieczny dla spełnienia warunków udziału w postępowaniu. (UWAGA! Wskazane wyżej zdanie nie stanowi warunku udziału w postępowaniu, ale wymóg dotyczący sposobu realizacji zamówienia). 3.3.5 Wykonawca musi posiadać środki finansowe umożliwiające realizację przedmiotu zamówienia bez wypłacania zaliczek przez Zamawiającego. 3.3.6 Wykonawca robót budowlanych zobowiązany będzie do ścisłej współpracy z wykonawcami realizującymi zlecenia Zamawiającego na podstawie odrębnych umów (np.: Nadzorem Inwestorskim, Nadzorem Autorskim, wykonawcami innych dostaw, usług lub robót budowanych). Z tego tytułu wykonawca nie może rościć o dodatkowe wynagrodzenie. 3.3.7 Wykonawca przed wbudowaniem każdego materiału lub urządzenia uzyska akceptację Zamawiającego, składając w tym celu wniosek zawierający propozycję użycia materiału / urządzenia wraz z dokumentami (opis, parametry, aprobaty, atesty, certyfikaty, itp.). 3.3.8 Materiały użyte do realizacji przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania przewidziane ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166 poz. 1360) wraz z przepisami wykonawczymi oraz pozostałymi przepisania prawa. 3.3.9 Należy wykonać odpowiednie zabezpieczenie miejsca wykonywania prac w zakresie umożliwiającym dostęp do siedziby Zamawiającego i bezpieczeństwo, mając na uwadze, że obiekt nie zostanie wyłączony z użytkowana na czas wykonywania zamówienia. Wszelkie prace budowlane należy wykonywać po godzinach urzędowania, tj. w godzinach od 15:30. 3.3.10 Kierownik budowy ze strony Wykonawcy otrzyma klucze do obiektu i kody do centrali alarmowej i będzie odpowiedzialny za utrzymanie czystości i porządku w obrębie prowadzonych prac, na poziomie pozwalającym pracownikom Zamawiającego świadczyć pracę w godzinach urzędowania.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         3.9.1 Zamawiający przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających do 50 % wartości udzielonego zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.30.00.00-0, 45.31.10.00-0, 45.31.20.00-7, 45.31.22.00-9, 45.42.00.00-7, 45.43.00.00-0, 45.44.00.00-3, 45.21.00.00-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 29.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 7.1. Wadium w wysokości: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych) może być wnoszone w jednej lub kilku formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275). 7.2. Wadium w pieniądzu wpłacać należy przelewem na konto depozytowe Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin - Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Szczecin Nr konta: 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008. 7.3. Dokument przelewu należy opisać: Wadium - Modernizacja klatki schodowej. 7.4. Zamawiający uzna, że wadium w formie pieniężnej zostało wniesione w terminie, jeżeli do dnia i godziny otwarcia ofert kwota wadium będzie zaksięgowana na koncie Zamawiającego. 7.5. Dowód wniesienia wadium w jednej lub kliku spośród form wskazanych w pkt 7.1. niniejszej SIWZ należy załączyć do oferty. 7.6. Poręczenia i gwarancje obejmować winny termin związania Wykonawcy ofertą, przy czym bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 7.7. Gwarancje wadialne winny zawierać co najmniej bezwarunkowe i nieodwołalne w okresie obowiązywania i wymagalne na pierwsze żądanie zobowiązanie gwaranta (ubezpieczyciela, banku) do wypłaty zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach zatrzymania wadium - zgodnie z przepisami ustawy. 7.8. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 7.9. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 7.10. Na wniosek wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą Zamawiający zaliczy wadium wpłacone w pieniądzu na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7.11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 7.12. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 7.8., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 7.13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 7.14. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie. 7.15. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·         III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: 5.1.2 Posiadają wiedzę i doświadczenie - warunek spełni Wykonawca, który wykaże wykonanie, co najmniej dwóch (2) robót remontowo - konserwatorskich na obiektach wpisanych do rejestru zabytków, a polegających na wykonywaniu prac wykończeniowych wewnątrz budynku lub robót budowlanych w skład, których wchodziły roboty polegające na wykonywaniu prac wykończeniowych w obiektach wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie mniejszej niż 100.000,00 zł netto (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) każda w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. W przypadku złożenia przez Wykonawców oświadczeń lub dokumentów zawierających dane podane w innych walutach niż w złoty polski, dane finansowe zostaną przeliczone według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego (NBP) (strona internetowa: http://www.nbp.pl/Kursy/Kursya.html) opublikowanego w dniu ukazania się ogłoszenia o zamówieniu lub ostatniego kursu sprzed dnia ukazania się ogłoszenia o zamówieniu - w przypadku, gdyby w tym dniu kurs nie był podawany. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

·         III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: 5.1.3 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - warunek spełni Wykonawca, który dysponuje lub będzie dysponować co najmniej jedną osobą na stanowisko: 5.1.3.1 Kierownik Budowy i Robót, która posiada uprawnienia do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń (lub odpowiadające im wcześniej wydane uprawnienia) oraz uprawnienia do kierowania robotami przy zabytkach nieruchomych zgodnie z § 24 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011r. Nr 165, poz. 987), tj. odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków; 5.1.3.2 Kierownik robót elektrycznych, który posiada uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi co najmniej z ograniczeniami napięcia do 1 kV lub wyższe, w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (liczony od daty uzyskania uprawnień) w pełnieniu funkcji kierownika robót (lub budowy) w ww. specjalności i zakresie w co najmniej jednym procesie budowlanym.

·         III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o 5.1 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 ustawy: 5.1.4 Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia: 5.1.4.1. Warunek spełni wykonawca, który posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych). 5.1.4.2. Warunek spełni wykonawca, który przedstawi opłaconą polisę na kwotę nie mniejszą niż 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100 złotych), a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

15.2. Zamawiający informuje, że przewiduje możliwości zmiany umowy. Zmiany zawartej umowy mogą nastąpić w formie aneksu w następujących przypadkach: 15.2.1. ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez wykonawcę; 15.2.2. ulegnie zmianie stawka podatku od towarów i usług VAT; 15.2.3. wystąpią okoliczności skutkujące potrzebą zmiany terminu realizacji zamówienia takie jak: 15.2.3.1. brak dostępu do mediów (np. awarie w dostawach energii elektrycznej, wody czy innych mediów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy) proporcjonalnie o czas trwania awarii. 15.2.3.2. wystąpią przeszkody o obiektywnym charakterze (zdarzenia nadzwyczajne zewnętrzne i niemożliwe do zapobieżenia a więc mieszczące się w zakresie pojęciowym tzw. siły wyższej.) np. pogoda uniemożliwiająca wykonywanie umowy, zdarzenia nie leżące po żadnej ze stron umowy. Strony mają prawo do skorygowania uzgodnionych zobowiązań i przesunięcia terminu realizacji maksymalnie o czas trwania siły wyższej lub uzasadnionej przeszkody. Strony zobowiązują się do natychmiastowego poinformowania się nawzajem o wystąpieniu ww. przeszkód. 15.2.3.3. wystąpią inne przyczyny obiektywnie niezależne od Wykonawcy uniemożliwiające wykonanie robót w sposób przewidziany w SIWZ (zmiana technologii, zmiana norm, itp.). 15.3. Strony dopuszczają możliwość zmian redakcyjnych oraz zmian będących następstwem zmian danych ujawnionych w rejestrach publicznych, bez konieczności sporządzania aneksu.] Zakazuje się zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy za wyjątkiem: a) zmian opisanych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia; b) przypadku zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczącym realizowanej umowy, który spowoduje konieczność zmiany sposobu wykonania zamówienia przez Wykonawcę; c) terminu zakończenia robót objętych niniejszą umową, o którym mowa w § 5 ust.1.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, sekretariat, pok nr 206, 71-323 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.08.2013 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, sekretariat, pok nr 206, 71-323 Szczecin.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie


Do pobrania:

SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie z art. 22 ustawy

Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z art. 24 ustawy

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót

Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób

Załącznik nr 6 do SIWZ - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ - Dokumentacja projektowa i Specyfikacja techniczna (dokumenty w pliku zip)

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-08-09 15:06
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Piotr Onichimowski
Dokument aktualizacji: 2014-02-17 09:47Data opublikowania: 2013-08-09 15:06
Liczba odsłon: 1617Historia zmian