Opublikowano: 29 marzec 2013
Szczecin, 29.03.2013 r.
 
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

 
1. Zamawiający:  
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Produkcja filmu z okazji jubileuszu WFOŚiGW w Szczecinie (do prezentacji podczas Gali 20-lecia  w dniu 05.06.2013):
Wymagania dotyczące filmu:

Czas trwania filmu: 10-12 minut
Scenariusz: opracowany przez Wykonawcę, po konsultacji i akceptacji przez Zamawiającego
Informacje dotyczące zawartości filmu: film musi zawierać około 10 wywiadów z osobami wskazanymi przez Zamawiającego (wywiady na terenie województwa zachodniopomorskiego) oraz ujęcia ze wskazanych przez Zamawiającego inwestycjach ( na terenie województwa zachodniopomorskiego)
Obsługa redaktorska: zapewnia Wykonawca
Lektor: zapewnia Wykonawca
Muzyka:  na licencji, zapewnia Wykonawca
Dodatkowo: Grafika, animacje, montaż – realizuje Wykonawca
Oświetlenie: Mobilne oświetlenie studyjne
Kamery: Kamery rejestrujące obraz w rozdzielczości 1080p
Sprzęt dodatkowy: Film należy wykonać z użyciem sprzętu umożliwiającego wykonanie ujęć z „lotu ptaka”oraz z użyciem wysięgnika kamerowego o długości nie krótszej niż 6 metrów.
Termin wykonania: 10 maja 2013 r.  
Nagranie filmu na płyty DVD/CD :
Ilość płyt : 400 szt.
Oznakowanie płyt: etykieta zindywidualizowana, projekt zaakceptowany przez Zamawiającego
Opakowanie płyt: pudełko plastikowe, przezroczyste
Dostawa: do siedziby Funduszu w Szczecinie, przy ul. Solskiego 3, w terminie do 20 maja 2013
Obsługa wideo Gali w dniu 05.06.2013 odbywającej się w Teatrze Polskim w Szczecinie, przy ul. Swarożyca 5:
  1. Przekaz telewizyjny wydarzeń na scenie w realnym czasie na ekran przy użyciu 3 kamer
  2. Wynajem ekranu o wielkości odpowiedniej do wymiarów sceny oraz zapewniający widoczność dla publiczności zgromadzonej na widowni (ekran musi mieć możliwość szybkiego demontażu, w ciągu maksymalnie 40 minut po zakończeniu Gali)
  3. Wynajem projektora o rozdzielczości oraz jasności takiej, aby obraz z niego był odczytywalny w świetle zastanym, bez konieczności przygaszania światła
  4. Nagranie relacji z Gali oraz zmontowanie filmu na płytę DVD/CD
  5. Czas trwania filmu prezentującego relację z Gali: 10-12 minut
  6. Termin realizacji zadania: 05.06.2013 (środa)
  7. Dostawa płyty ze zmontowanym filmem z obchodów 20-lecia: do siedziby Funduszu w Szczecinie, przy ul. Solskiego w Szczecinie w terminie do 17 czerwca 2013
3. Termin wykonania zamówienia: realizacja filmu z okazji jubileuszu 20-lecia do dnia 10.05.2013; nagranie filmu na płyty do dnia 20.05.2013; obsługa wideo Gali – w dniu 05.06.2013; termin nagrania i dostarczenia płyty z nagrania Gali – do dnia 17.06.2013
4. Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100 % cena
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail): Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty: Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 05.04.2013 r. do godz. 10:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na realizację filmu i obsługę wideo Gali.” Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.
 
 
Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu publ. film i obsługa wideo_2013.pdf)Produkcja filmu z okazji jubileuszu WFOŚiGW w Szczecinie.598 Kb2013-03-29 11:55
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-03-29 16:01
Dokument utworzył(a): Dawid BrzozowskiDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:52Data opublikowania: 2013-03-29 16:01
Liczba odsłon: 1545Historia zmian