Opublikowano: 18 luty 2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM


którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2. Opis przedmiotu zamówienia: Usługa cateringowa dla WFOŚiGW  w biurze w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, zgodnie z załącznikiem nr 1.
3. Termin wykonania zamówienia: Od 22.02.2013r. do 31.12.2013r.
4. Warunki, jaki muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
6. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 100% cena
7. Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Julita Konojacka – Specjalista ds. Biura Zarządu, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Tel. (091) 486 15 56 wew. 120
8. Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty:
Oferta powinna być złożona do dnia 19.02.2013r. do godz. 15:00 w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, lub  w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej , na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty przygotowania posiłków, dostawy, wniesienia do budynku WFOŚiGW w Szczecinie oraz obsługę w zależności od potrzeby.
W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis: Oferta na catering dla WFOŚiGW w Szczecinie. Wzór formularza oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

9. Termin związania ofertą: 30 dniPostępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu publicznym catering.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu publicznym catering.pdf409 Kb2013-02-18 10:47
Pobierz plik (zal_nr_1.doc)zal_nr_1.doc179 Kb2013-02-18 10:47
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-02-18 10:41
Dokument utworzył(a): Marcin PiechowiczDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:52Data opublikowania: 2013-02-18 10:41
Liczba odsłon: 1437Historia zmian