Opublikowano: 13 luty 2013

                                                                OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM
którego wartość przekracza wyrażoną w złotych kwotę 2.000 zł netto  w przypadku zamówień finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej lub 15.000 zł netto w przypadku zamówień finansowanych wyłącznie ze środków krajowych, a nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

1.    Zamawiający :
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
2.    Opis przedmiotu zamówienia : dostawa materiałów biurowych  dla WFOŚiGW w Szczecinie , do biur w Szczecinie, ul. Solskiego 3 i Koszalinie, ul. Kościuszki 33 na rok 2013, zgodnie z załącznikiem nr 1
3.    Termin wykonania zamówienia: 28.02.2013
4.    Warunki, jakie muszą spełnić wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia  oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Nie dotyczy
5.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania tych warunków, jeżeli Zamawiający przewiduje warunki, o których mowa w pkt 4: Nie dotyczy
6.    Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:     100 % cena
7.    Osoba prowadząca zamówienie (kontakt - adres, tel., e-mail)
Anna Fleming-Uss , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel. 91 486 15 56 wew. 117,e-mail :  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
8.    Termin, miejsce i forma lub postać składania oferty :
Oferta w formie pisemnej musi być złożona do dnia 15.02.2013 r. do godz. 12:00 w  sekretariacie  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin , lub w postaci elektronicznej poprzez przekazanie scanu oferty drogą elektroniczną na adres mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. z zachowaniem wymaganego terminu do jej złożenia. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. Oferta musi zawierać koszty dostawy oraz wniesienia we wskazane miejsce ,  do biur w Szczecinie przy ul. Solskiego 3 oraz w Koszalinie przy ul. Kościuszki 33. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Oferta na dostawę materiałów biurowych w 2013 r.” Termin związania ofertą : 30  dni od daty złożenia oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone zgodnie z zarządzeniem Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie nr 12/2012 z dnia 21.03.2012 r. w prawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro, zamieszczonym na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (zał_nr_1.xls)zał_nr_1.xls96 Kb2013-02-13 12:01
Pobierz plik (ogłoszenie o zamówieniu publicznym _materiały biurowe_2013.pdf)ogłoszenie o zamówieniu publicznym _materiały biurowe_2013.pdf347 Kb2013-02-13 12:10
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2013-02-13 11:58
Dokument utworzył(a): Marcin PiechowiczDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:52Data opublikowania: 2013-02-13 11:58
Liczba odsłon: 1354Historia zmian