Opublikowano: 12 czerwiec 2012
 

Szczecin: Remont budynku przy ulicy Kościuszki 33 w Koszalinie.
Numer ogłoszenia: 198412 - 2012; data zamieszczenia: 12.06.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont budynku przy ulicy Kościuszki 33 w Koszalinie..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.    Roboty zewnętrzne: a) wymiana uszkodzonych i uzupełnienie brakujących dachówek w pokryciu dachu b) obsadzenie okna połaciowego w połaci dachu mansardowego c) wymiana okna balkonowego zgodnie z dotychczasową architekturą naprawa i wzmocnienie uszkodzonych miejscowo ramiaków okiennych d) odnowienie elewacji budynku w kolorystyce dotychczasowej (była elewacja wykonana w systemie ISPO) z wcześniejszym przygotowaniem powierzchni, a naprawą ubytków i uszkodzeń ścian i cokołów e) odtworzeniowy remont schodów zewnętrznych polegający na odkryciu tynków łuszczących się i odparzonych z wykonaniem nowego tynku z wyprawą systemową i malowaniem farbą silikonową w kolorze dotychczasowym tynków i poręczy 2.    Roboty wewnętrzne: a) odnowienie wewnętrznych powłok malarskich ścian i sufitów b) odnowienie wytartych stopni drewnianych biegów schodów drewnianych wewnętrznych poprzez cyklinowanie i ponowne lakierowanie c) wymiana wytartych posadzek z płytek terakotowych i panelowych w dwóch pomieszczeniach, oczyszczenie i uzupełnienie fug w posadzkach terakotowych d) wymiana miski ustępowej na typu kompakt (1 szt.) z dostosowaniem do pomieszczenia e) wymiana opraw oświetleniowych ze zwiększeniem natężenia oświetlenia przy zmniejszonym poborze mocy (6 szt. opraw). Elementami składowymi przedmiotu zamówienia są także wszelkie roboty i usługi (towarzyszące) realizacji robót, w szczególności: wszelkie koszty robót przygotowawczych, prac porządkowych, utrzymania zaplecza budowy, dokumentacji projektowej powykonawczej, koszty uzyskania niezbędnych badań, opinii i uzgodnień, opracowanie i zatwierdzenie projektu organizacji ruchu i zajęcia pasa drogowego - jeżeli wystąpi taka konieczność, zużycia wody i energii elektrycznej, ubezpieczenia budowy, zabezpieczenia placu budowy, odszkodowania za szkody powstałe podczas robót, przywrócenia terenu w rejonie prowadzonych robót do stanu istniejącego, tablic budowlanych, itp...

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.44.21.00-8, 45.32.40.00-6, 45.42.10.00-4, 45.43.21.10-8, 45.31.12.00-2.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 3.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 1000 PLN

III.2) ZALICZKI

Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykonali w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. robotę o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł brutto objętą pozwoleniem konserwatora zabytków polegającą na remoncie lub przebudowie budynku. b)Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, tzn. robotą o wartości nie mniejszej niż 50.000,00 zł. brutto objętą pozwoleniem konserwatora zabytków polegającą na remoncie lub przebudowie budynku.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - w tym: - kierownika budowy, posiadającego uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej lub ważne uprawniania do kierowania robotami budowlanymi, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz co najmniej 2 - letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy / robót przy wykonywaniu robót na obiektach wpisanych do rejestru zabytków potwierdzone przez Konserwatora zabytków. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć uprawnienia budowlane oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa po wyborze oferty najkorzystniejszej w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

a) oświadczenie, że wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, środki finansowe lub zdolność kredytową, b) opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości 100.000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. Harmonogram rzeczowo-finansowy robót 2. Kosztorys ofertowy 3. Oświadczenie, że wykonawca posiada podstawowy rachunek bankowy, środki finansowe lub zdolność kredytową.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą robót, w zakresie: 1) zmiany terminu realizacji zamówienia na skutek zaistnienia okoliczności uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z wymaganiami Zamawiającego i których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy 2) za zgodą Zamawiającego: a) możliwość zmiany podwykonawcy, b) zmiana osób uczestniczących w wykonywaniu zamówienia, pod warunkiem, że będą posiadały co najmniej takie same uprawnienia,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin pok. 105..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.06.2012 godzina 12:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Biuro w Koszalinie ul. Kościuszki 33, 75 - 415 Koszalin, sekretariat..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (siwz.pdf)siwz.pdf10617 Kb2012-07-09 11:01
Pobierz plik (opis tech.rem.bud. WFOŚ.pdf)opis tech.rem.bud. WFOŚ.pdf147 Kb2012-07-09 11:01
Pobierz plik (ST-specyfikacje techniczne.pdf)ST-specyfikacje techniczne.pdf394 Kb2012-07-09 11:01
Pobierz plik (zdjęcia021.pdf)zdjęcia021.pdf6389 Kb2012-07-09 11:01
Pobierz plik (Przedmiar robor_Remont obiektu_WFOiGW.rds.pdf)Przedmiar robor_Remont obiektu_WFOiGW.rds.pdf110 Kb2012-07-09 11:01
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2012-06-12 14:42
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:51Data opublikowania: 2012-06-12 14:42
Liczba odsłon: 1807Historia zmian