Opublikowano: 26 kwiecień 2012


 
Szczecin: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Znak sprawy: BS/ZOP/MP/203/2/2012.
 
Numer ogłoszenia: 135226 - 2012; data zamieszczenia: 26.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Znak sprawy: BS/ZOP/MP/203/2/2012..
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Znak sprawy: BS/ZOP/MP/203/2/2012. Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ...
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.33.00-8, 30.21.31.00-6, 48.00.00.00-8, 32.42.00.00-3, 30.23.31.41-1, 30.21.12.00-3, 30.23.72.70-2, 30.23.46.00-4, 30.23.74.10-6, 30.23.72.00-1, 30.23.74.60-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie. 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 3000 PLN
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykaże, że wykonał prawidłowo co najmniej 4 dostawy sprzętu komputerowego na łączną kwotę 150 000 złotych brutto w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji finansowej i ekonomicznej, jeżeli wykaże, że posiada środki finansowe na kwotę 80 000 złotych lub zdolność kredytową na kwotę 80 000 złotych.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
- informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego uniemożliwiających zachowanie terminu wykonania zamówienia, termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania tej przyczyny, jednak nie dłużej niż 14 dni.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin pok. 105..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.05.2012 godzina 09:00, miejsce: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin (Sekretariat, pok. 206, I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zakup współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (siwz.pdf)siwz.pdf2648 Kb2012-04-26 16:10
Pobierz plik (zal_nr_1.pdf)zal_nr_1.pdf201 Kb2012-04-26 16:10
Pobierz plik (zal_nr_2.doc)zal_nr_2.doc41 Kb2012-04-26 16:10
Pobierz plik (zal_nr_3.doc)zal_nr_3.doc42 Kb2012-04-26 16:10
Pobierz plik (zal_nr_4.doc)zal_nr_4.doc36 Kb2012-04-26 16:10
Pobierz plik (zal_nr_5.doc)zal_nr_5.doc53 Kb2012-04-26 16:11
Pobierz plik (zal_nr_6_wzor_umowy.pdf)zal_nr_6_wzor_umowy.pdf173 Kb2012-04-26 16:11
Pobierz plik (zal_nr_6.1.pdf)zal_nr_6.1.pdf199 Kb2012-04-26 16:11
Pobierz plik (zal_nr_7_potw_wadium.pdf)zal_nr_7_potw_wadium.pdf83 Kb2012-04-26 16:11
Pobierz plik (zal_nr_8_potw_oferty.pdf)zal_nr_8_potw_oferty.pdf74 Kb2012-04-26 16:11
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2012-04-26 16:06
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:51Data opublikowania: 2012-04-26 16:06
Liczba odsłon: 1787Historia zmian