Opublikowano: 14 luty 2012
 

 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Znak sprawy: BS/ZA/GS/203/1/2012
Numer ogłoszenia: 44230 - 2012; data zamieszczenia: 14.02.2012
 
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Znak sprawy: BS/ZA/GS/203/1/2012.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Znak sprawy: BS/ZA/GS/203/1/2012. Opis przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do SIWZ..
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.12.19.99-6, 39.13.00.00-2, 39.13.22.10-7, 39.13.60.00-4, 39.11.11.00-4, 39.11.20.00-0.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000 zł
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie opisuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Oświadczenie, że przedmiot zamówienia spełnia wymagania Zamawiającego określonym w opisie przedmiotu zamówienia, które stanowi Załącznik nr 1A do SIWZ.
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego , termin wykonania części zamówienia może ulec zmianie w związku z pracami adaptacyjnymi pomieszczeń Zamawiającego.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin pok. 104..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.02.2012 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin (Sekretariat, pok. 206, I piętro).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 
 
Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (siwz.pdf)siwz.pdf2581 Kb2012-02-14 13:16
Pobierz plik (Meble zał nr 1 do SIWZ-13.02.2012.pdf)Meble zał nr 1 do SIWZ-13.02.2012.pdf202 Kb2012-02-14 13:16
Pobierz plik (Meble_zal_2_-oświadczenie 13.02.2012.doc)Meble_zal_2_-oświadczenie 13.02.2012.doc36 Kb2012-02-14 13:16
Pobierz plik (Meble_zal_3_oświadczenie-13.02.2012.doc)Meble_zal_3_oświadczenie-13.02.2012.doc37 Kb2012-02-14 13:17
Pobierz plik (Meble_zal_4_13.02.2012.doc)Meble_zal_4_13.02.2012.doc86 Kb2012-02-14 13:17
Pobierz plik (Meble_zal_nr_5_,umowa sprzedaży-13.02.2012.pdf)Meble_zal_nr_5_,umowa sprzedaży-13.02.2012.pdf122 Kb2012-02-14 13:18
Pobierz plik (meble-zal_1A_13.02.2012.pdf)meble-zal_1A_13.02.2012.pdf223 Kb2012-02-14 13:20
Pobierz plik (Meble_zalacznik_5A_-13.02.2012.pdf)Meble_zalacznik_5A_-13.02.2012.pdf192 Kb2012-02-14 13:21
Pobierz plik (Meble zał.nr 5B-13.02.2012.doc)Meble zał.nr 5B-13.02.2012.doc76 Kb2012-02-14 13:22
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2012-02-14 13:04
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:51Data opublikowania: 2012-02-14 13:04
Liczba odsłon: 2551Historia zmian