Opublikowano: 22 listopad 2011

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty 


 

Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin. Wykonanie robót w pomieszczeniach znajdujących się w budynku siedziby Zamawiającego oznaczonych numerami: 002, 004, 005, 101,102, 201, 302, 303 oraz 304. Zakres zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowo - demontażowe, roboty budowlane, roboty wykończeniowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.46-9, 45.42.11.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 198.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.300 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu, adaptacji, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy pomieszczeń w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych, każda o wartości co najmniej 100.000 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za budynki mieszkalne i niemieszkalne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się budynki mieszkalne i niemieszkalne w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).
 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (bez jakichkolwiek podlimitów (sublimitów) w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia). Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek dotyczący sytuacji finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, środki finansowe w kwocie 100.000 zł lub posiada zdolność kredytową na kwotę 100.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że oferowane przez wykonawcę roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Integralną częścią oferty są wycenione przedmiary robót (Załączniki I, II, III, IV, V oraz VI do SIWZ). Wykonawca do formularza oferty załącza wycenione przedmiary robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy - Pzp dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 07.12.2011 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71 - 323 Szczecin sekretariat (pok. 206, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku. Zgodnie z § 24 ust. 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987)) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą wykonywać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.). Kierować robotami budowlanymi oraz wykonywać nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków mogą osoby, które spełniają wymagania określone w art. 24 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oraz odbyły co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków. Pozwolenia wydane na podstawie rozporządzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz. U. Nr 150, poz. 1579), zachowują ważność do końca okresu, na który zostały wydane. Osoby, które uzyskały zaświadczenie o posiadaniu kwalifikacji na podstawie § 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 sierpnia 1964 r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach i archeologicznych prac wykopaliskowych (Dz. U. Nr 31, poz. 197) oraz § 17 - 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994 r. o zasadach i trybie udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osób, które mają prawo prowadzenia tej działalności (Dz. U. Nr 16, poz. 55), zachowują uprawnienia wskazane w tym zaświadczeniu w dotychczasowym zakresie w odniesieniu do robót budowlanych. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1. Remont pomiesz - SIWZ.pdf)1. Remont pomiesz - SIWZ.pdf213 Kb2011-11-22 14:20
Pobierz plik (2. Remont pomiesz - Zał. A - Ośw z art. 25 ust. 1.doc)2. Remont pomiesz - Zał. A - Ośw z art. 25 ust. 1.doc30 Kb2011-11-22 14:20
Pobierz plik (3. Remont pomiesz - Zał. B - Ośw z art. 22 ust. 1.doc)3. Remont pomiesz - Zał. B - Ośw z art. 22 ust. 1.doc32 Kb2011-11-22 14:21
Pobierz plik (4. Remont pomiesz - Zał. B - 1 - Ośw z art. 24 ust. 1.doc)4. Remont pomiesz - Zał. B - 1 - Ośw z art. 24 ust. 1.doc41 Kb2011-11-22 14:21
Pobierz plik (5. Remont pomiesz - Zał. C - Wykaz wykonanych robót.doc)5. Remont pomiesz - Zał. C - Wykaz wykonanych robót.doc44 Kb2011-11-22 14:21
Pobierz plik (6. Remont pomiesz - Zał. D - Wykaz osób z uprawn.doc)6. Remont pomiesz - Zał. D - Wykaz osób z uprawn.doc43 Kb2011-11-22 14:21
Pobierz plik (7. Remont pomiesz - Zał. E - Formularz oferty.doc)7. Remont pomiesz - Zał. E - Formularz oferty.doc57 Kb2011-11-22 14:21
Pobierz plik (8. Remont pomiesz - Zał. F - Wzór przyjęcia oferty.doc)8. Remont pomiesz - Zał. F - Wzór przyjęcia oferty.doc52 Kb2011-11-22 14:21
Pobierz plik (9. Remont pomiesz - Zał. G - Wzór umowy.doc)9. Remont pomiesz - Zał. G - Wzór umowy.doc130 Kb2011-11-22 14:22
Pobierz plik (10. Remont pomiesz - Zał. H - Zakresy równoważności.doc)10. Remont pomiesz - Zał. H - Zakresy równoważności.doc175 Kb2011-11-22 14:22
Pobierz plik (Zał. 1 - Zagospodarowanie.pdf)Zał. 1 - Zagospodarowanie.pdf2219 Kb2011-11-22 14:22
Pobierz plik (Zał. 2 - Zakres piwnica.pdf)Zał. 2 - Zakres piwnica.pdf451 Kb2011-11-22 14:22
Pobierz plik (Zał. 3 - Zakres parter.pdf)Zał. 3 - Zakres parter.pdf259 Kb2011-11-22 14:22
Pobierz plik (Zał. 4 - Zakres piętro.pdf)Zał. 4 - Zakres piętro.pdf275 Kb2011-11-22 14:22
Pobierz plik (Zał. 5 - Zakres poddasze.pdf)Zał. 5 - Zakres poddasze.pdf241 Kb2011-11-22 14:23
Pobierz plik (Zał. 6 - Przekrój AA.pdf)Zał. 6 - Przekrój AA.pdf334 Kb2011-11-22 14:23
Pobierz plik (Zał. 7a - 1 - Piwnica 2.pdf)Zał. 7a - 1 - Piwnica 2.pdf84 Kb2011-11-22 14:23
Pobierz plik (Zał. 7a - Piwnica.pdf)Zał. 7a - Piwnica.pdf96 Kb2011-11-22 14:23
Pobierz plik (Zał. 7i - Piwnica.pdf)Zał. 7i - Piwnica.pdf113 Kb2011-11-22 14:23
Pobierz plik (Zał. 8a - Parter.pdf)Zał. 8a - Parter.pdf108 Kb2011-11-22 14:24
Pobierz plik (Zał. 8i - Parter.pdf)Zał. 8i - Parter.pdf116 Kb2011-11-22 14:24
Pobierz plik (Zał. 9a - Parter.pdf)Zał. 9a - Parter.pdf115 Kb2011-11-22 14:24
Pobierz plik (Zał. 9i - Parter.pdf)Zał. 9i - Parter.pdf117 Kb2011-11-22 14:24
Pobierz plik (Zał. 10a - Piętro.pdf)Zał. 10a - Piętro.pdf108 Kb2011-11-22 14:24
Pobierz plik (Zał. 10i - Piętro.pdf)Zał. 10i - Piętro.pdf114 Kb2011-11-22 14:24
Pobierz plik (Zał. 11a - Poddasze.pdf)Zał. 11a - Poddasze.pdf107 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 11i - Poddasze.pdf)Zał. 11i - Poddasze.pdf112 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 12a - Poddasze.pdf)Zał. 12a - Poddasze.pdf120 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 12i - Poddasze.pdf)Zał. 12i - Poddasze.pdf118 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 13a - Poddasze.pdf)Zał. 13a - Poddasze.pdf96 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 13i - Poddasze.pdf)Zał. 13i - Poddasze.pdf113 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 14a - 1 - Piwnica 2.pdf)Zał. 14a - 1 - Piwnica 2.pdf83 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 14a - Piwnica.pdf)Zał. 14a - Piwnica.pdf139 Kb2011-11-22 14:25
Pobierz plik (Zał. 14i - Piwnica.pdf)Zał. 14i - Piwnica.pdf134 Kb2011-11-22 14:26
Pobierz plik (Zał. 15a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 15a - Rozwinięcie ścian.pdf182 Kb2011-11-22 14:26
Pobierz plik (Zał. 16a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 16a - Rozwinięcie ścian.pdf186 Kb2011-11-22 14:26
Pobierz plik (Zał. 17a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 17a - Rozwinięcie ścian.pdf188 Kb2011-11-22 14:26
Pobierz plik (Zał. 18a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 18a - Rozwinięcie ścian.pdf185 Kb2011-11-22 14:26
Pobierz plik (Zał. 19a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 19a - Rozwinięcie ścian.pdf184 Kb2011-11-22 14:27
Pobierz plik (Zał. 20a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 20a - Rozwinięcie ścian.pdf162 Kb2011-11-22 14:27
Pobierz plik (Zał. 21a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 21a - Rozwinięcie ścian.pdf65 Kb2011-11-22 14:27
Pobierz plik (Zał. 22a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 22a - Rozwinięcie ścian.pdf98 Kb2011-11-22 14:27
Pobierz plik (Zał. 23a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 23a - Rozwinięcie ścian.pdf66 Kb2011-11-22 14:27
Pobierz plik (Zał. 24a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 24a - Rozwinięcie ścian.pdf76 Kb2011-11-22 14:27
Pobierz plik (Zał. 27a - Blaty łazienkowe.pdf)Zał. 27a - Blaty łazienkowe.pdf79 Kb2011-11-22 14:28
Pobierz plik (Zał. 28a - Blaty łazienkowe.pdf)Zał. 28a - Blaty łazienkowe.pdf82 Kb2011-11-22 14:28
Pobierz plik (Zał. 29 - Dodatkowe rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 29 - Dodatkowe rozwinięcie ścian.pdf71 Kb2011-11-22 14:28
Pobierz plik (Zał. 30 - Opis przebudowy popr czarny.doc)Zał. 30 - Opis przebudowy popr czarny.doc447 Kb2011-11-22 14:28
Pobierz plik (Zał. 31 - ST wnętrza 1.doc)Zał. 31 - ST wnętrza 1.doc368 Kb2011-11-22 14:28
Pobierz plik (Zał. 32 - Uzgodnienie bhp i higsanit.jpg)Zał. 32 - Uzgodnienie bhp i higsanit.jpg524 Kb2011-11-22 14:29
Pobierz plik (Zał. 33 - Uzgodnienie ppoż.jpg)Zał. 33 - Uzgodnienie ppoż.jpg188 Kb2011-11-22 14:29
Pobierz plik (Zał. 34 - Zestawienie lamp popr bez cen.doc)Zał. 34 - Zestawienie lamp popr bez cen.doc165 Kb2011-11-22 14:29
Pobierz plik (Zał. 35 - Zestawienie produktów bez cen.doc)Zał. 35 - Zestawienie produktów bez cen.doc756 Kb2011-11-22 14:29
Pobierz plik (Zał. 36 - Zestawienie stolarki bez cen.doc)Zał. 36 - Zestawienie stolarki bez cen.doc175 Kb2011-11-22 14:29
Pobierz plik (Zał. I - Przedmiar sanitarne łazienki.pdf)Zał. I - Przedmiar sanitarne łazienki.pdf78 Kb2011-11-22 14:30
Pobierz plik (Zał. II - Przedmiar budowlany biurowe.pdf)Zał. II - Przedmiar budowlany biurowe.pdf110 Kb2011-11-22 14:30
Pobierz plik (Zał. III - Przedmiar budowlany łazienki.pdf)Zał. III - Przedmiar budowlany łazienki.pdf129 Kb2011-11-22 14:30
Pobierz plik (Zał. IV - Przedmiar elektryczny biuro.pdf)Zał. IV - Przedmiar elektryczny biuro.pdf71 Kb2011-11-22 14:30
Pobierz plik (Zał. V - Przedmiar elektryczny łazienki.pdf)Zał. V - Przedmiar elektryczny łazienki.pdf72 Kb2011-11-22 14:30
Pobierz plik (Zał. VI - Przedmiar sanitarne biuro.pdf)Zał. VI - Przedmiar sanitarne biuro.pdf75 Kb2011-11-22 14:31
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_z_28.11_.2011.pdf)odpowiedzi_na_pytania_z_28.11_.2011.pdf173 Kb2011-12-02 12:38
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_z_29_11_.2011.pdf)odpowiedzi_na_pytania_z_29_11_.2011.pdf46 Kb2011-12-02 12:38
Pobierz plik (odpowiedzi_na_pytania_z_01_12_.2011.pdf)odpowiedzi_na_pytania_z_01_12_.2011.pdf62 Kb2011-12-02 12:39
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2011-11-22 14:08
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Dawid Brzozowski
Dokument aktualizacji: 2013-07-31 14:51Data opublikowania: 2011-11-22 14:08
Liczba odsłon: 25229Historia zmian