Opublikowano: 21 październik 2011

 Szczecin: Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin

Numer ogłoszenia: 347226 - 2011; data zamieszczenia: 21.10.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontu i przebudowy pomieszczeń w budynku siedziby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin. Wykonanie robót w pomieszczeniach znajdujących się w budynku siedziby Zamawiającego oznaczonych numerami: 002, 004, 005, 101,102, 201, 302, 303, oraz, 304. Zakres zamówienia obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowo - demontażowe, roboty budowlane, roboty wykończeniowe.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.41.00.00-4, 45.43.00.00-0, 45.44.21.00-8, 45.42.11.46-9, 45.42.11.00-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 173.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w kwocie 5.300 zł.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu, adaptacji, modernizacji, rozbudowy lub przebudowy pomieszczeń w budynkach mieszkalnych lub niemieszkalnych, każda o wartości co najmniej 100.000 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie. Za budynki mieszkalne i niemieszkalne, o których mowa w zdaniu poprzedzającym uznaje się budynki mieszkalne i niemieszkalne w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316, z późn. zm.).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje opisu sposobu oceny spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, która odbyła co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp w zakresie dotyczącym sytuacji ekonomicznej, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia (bez jakichkolwiek podlimitów (sublimitów) w granicach sumy gwarancyjnej ubezpieczenia). Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp w zakresie dotyczącym sytuacji finansowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada na rachunku bankowym lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, środki finansowe w kwocie 100.000 zł lub posiada zdolność kredytową na kwotę 100.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
  • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 •  

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • inne dokumenty

  Oświadczenie, że oferowane przez wykonawcę roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Integralną częścią oferty są wycenione przedmiary robót (Załączniki I, II, III, IV, V oraz VI do SIWZ). Wykonawca do formularza oferty załącza wycenione przedmiary robót.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z art.144 ust. 1 ustawy - Pzp dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71 - 323 Szczecin..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2011 godzina 09:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie ul. Solskiego 3 71 - 323 Szczecin sekretariat (pok. 206, I piętro)..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (1 Remont pomiesz - SIWZ.pdf)1 Remont pomiesz - SIWZ.pdf143 Kb2011-10-21 15:03
Pobierz plik (Zał. 1 - Zagospodarowanie.pdf)Zał. 1 - Zagospodarowanie.pdf2219 Kb2011-10-21 15:04
Pobierz plik (Zał. 2 - Zakres piwnica.pdf)Zał. 2 - Zakres piwnica.pdf451 Kb2011-10-21 15:04
Pobierz plik (Zał. 3 - Zakres parter.pdf)Zał. 3 - Zakres parter.pdf259 Kb2011-10-21 15:04
Pobierz plik (Zał. 4 - Zakres piętro.pdf)Zał. 4 - Zakres piętro.pdf275 Kb2011-10-21 15:04
Pobierz plik (Zał. 5 - Zakres poddasze.pdf)Zał. 5 - Zakres poddasze.pdf241 Kb2011-10-21 15:04
Pobierz plik (Zał. 6 - Przekrój AA.pdf)Zał. 6 - Przekrój AA.pdf334 Kb2011-10-21 15:05
Pobierz plik (Zał. 7a - 1 - Piwnica 2.pdf)Zał. 7a - 1 - Piwnica 2.pdf84 Kb2011-10-21 15:05
Pobierz plik (Zał. 7a - Piwnica.pdf)Zał. 7a - Piwnica.pdf96 Kb2011-10-21 15:05
Pobierz plik (Zał. 7i - Piwnica.pdf)Zał. 7i - Piwnica.pdf113 Kb2011-10-21 15:05
Pobierz plik (Zał. 8a - Parter.pdf)Zał. 8a - Parter.pdf108 Kb2011-10-21 15:06
Pobierz plik (Zał. 8i - Parter.pdf)Zał. 8i - Parter.pdf116 Kb2011-10-21 15:06
Pobierz plik (Zał. 9a - Parter.pdf)Zał. 9a - Parter.pdf115 Kb2011-10-21 15:06
Pobierz plik (Zał. 9i - Parter.pdf)Zał. 9i - Parter.pdf117 Kb2011-10-21 15:06
Pobierz plik (Zał. 10a - Piętro.pdf)Zał. 10a - Piętro.pdf108 Kb2011-10-21 15:06
Pobierz plik (Zał. 10i - Piętro.pdf)Zał. 10i - Piętro.pdf114 Kb2011-10-21 15:07
Pobierz plik (Zał. 11a - Poddasze.pdf)Zał. 11a - Poddasze.pdf107 Kb2011-10-21 15:07
Pobierz plik (Zał. 11i - Poddasze.pdf)Zał. 11i - Poddasze.pdf112 Kb2011-10-21 15:07
Pobierz plik (Zał. 12a - Poddasze.pdf)Zał. 12a - Poddasze.pdf120 Kb2011-10-21 15:07
Pobierz plik (Zał. 12i - Poddasze.pdf)Zał. 12i - Poddasze.pdf118 Kb2011-10-21 15:08
Pobierz plik (Zał. 13a - Poddasze.pdf)Zał. 13a - Poddasze.pdf96 Kb2011-10-21 15:08
Pobierz plik (Zał. 13i - Poddasze.pdf)Zał. 13i - Poddasze.pdf113 Kb2011-10-21 15:08
Pobierz plik (Zał. 14a - 1 - Piwnica 2.pdf)Zał. 14a - 1 - Piwnica 2.pdf83 Kb2011-10-21 15:11
Pobierz plik (Zał. 14a - Piwnica.pdf)Zał. 14a - Piwnica.pdf139 Kb2011-10-21 15:11
Pobierz plik (Zał. 14i - Piwnica.pdf)Zał. 14i - Piwnica.pdf134 Kb2011-10-21 15:11
Pobierz plik (Zał. 15a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 15a - Rozwinięcie ścian.pdf182 Kb2011-10-21 15:12
Pobierz plik (Zał. 16a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 16a - Rozwinięcie ścian.pdf186 Kb2011-10-21 15:12
Pobierz plik (Zał. 17a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 17a - Rozwinięcie ścian.pdf188 Kb2011-10-21 15:12
Pobierz plik (Zał. 18a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 18a - Rozwinięcie ścian.pdf185 Kb2011-10-21 15:12
Pobierz plik (Zał. 19a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 19a - Rozwinięcie ścian.pdf184 Kb2011-10-21 15:12
Pobierz plik (Zał. 20a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 20a - Rozwinięcie ścian.pdf162 Kb2011-10-21 15:13
Pobierz plik (Zał. 21a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 21a - Rozwinięcie ścian.pdf65 Kb2011-10-21 15:13
Pobierz plik (Zał. 22a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 22a - Rozwinięcie ścian.pdf98 Kb2011-10-21 15:13
Pobierz plik (Zał. 23a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 23a - Rozwinięcie ścian.pdf66 Kb2011-10-21 15:13
Pobierz plik (Zał. 24a - Rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 24a - Rozwinięcie ścian.pdf76 Kb2011-10-21 15:13
Pobierz plik (Zał. 25a - Zabudowa meblowa.pdf)Zał. 25a - Zabudowa meblowa.pdf103 Kb2011-10-21 15:14
Pobierz plik (Zał. 26a - Zabudowa meblowa.pdf)Zał. 26a - Zabudowa meblowa.pdf155 Kb2011-10-21 15:14
Pobierz plik (Zał. 27a - Blaty łazienkowe.pdf)Zał. 27a - Blaty łazienkowe.pdf79 Kb2011-10-21 15:14
Pobierz plik (Zał. 28a - Blaty łazienkowe.pdf)Zał. 28a - Blaty łazienkowe.pdf82 Kb2011-10-21 15:14
Pobierz plik (Zał. 29 - Dodatkowe rozwinięcie ścian.pdf)Zał. 29 - Dodatkowe rozwinięcie ścian.pdf71 Kb2011-10-21 15:15
Pobierz plik (Zał. 30 - Opis przebudowy popr czarny.pdf)Zał. 30 - Opis przebudowy popr czarny.pdf245 Kb2011-10-21 15:18
Pobierz plik (Zał. 31 - ST wnętrza 1.pdf)Zał. 31 - ST wnętrza 1.pdf315 Kb2011-10-21 15:18
Pobierz plik (Zał. 32 - Uzgodnienie bhp i higsanit.jpg)Zał. 32 - Uzgodnienie bhp i higsanit.jpg524 Kb2011-10-21 15:19
Pobierz plik (Zał. 33 - Uzgodnienie ppoż.jpg)Zał. 33 - Uzgodnienie ppoż.jpg188 Kb2011-10-21 15:19
Pobierz plik (Zał. 34 - Zestawienie lamp popr bez cen.doc)Zał. 34 - Zestawienie lamp popr bez cen.doc165 Kb2011-10-21 15:19
Pobierz plik (Zał. 35 - Zestawienie produktów bez cen.doc)Zał. 35 - Zestawienie produktów bez cen.doc756 Kb2011-10-21 15:20
Pobierz plik (Zał. 36 - Zestawienie stolarki bez cen.doc)Zał. 36 - Zestawienie stolarki bez cen.doc175 Kb2011-10-21 15:20
Pobierz plik (Zał. I - Przedmiar sanitarne łazienki.pdf)Zał. I - Przedmiar sanitarne łazienki.pdf78 Kb2011-10-21 15:20
Pobierz plik (Zał. II - Przedmiar budowlany biurowe.pdf)Zał. II - Przedmiar budowlany biurowe.pdf110 Kb2011-10-21 15:20
Pobierz plik (Zał. III - Przedmiar budowlany łazienki.pdf)Zał. III - Przedmiar budowlany łazienki.pdf129 Kb2011-10-21 15:21
Pobierz plik (Zał. IV - Przedmiar elektryczny biuro.pdf)Zał. IV - Przedmiar elektryczny biuro.pdf71 Kb2011-10-21 15:21
Pobierz plik (Zał. V - Przedmiar elektryczny łazienki.pdf)Zał. V - Przedmiar elektryczny łazienki.pdf72 Kb2011-10-21 15:21
Pobierz plik (Zał. VI - Przedmiar sanitarne biuro.pdf)Zał. VI - Przedmiar sanitarne biuro.pdf75 Kb2011-10-21 15:22
Pobierz plik (zmiana_siwz.pdf)zmiana_siwz.pdf44 Kb2011-10-24 10:56
Pobierz plik (2. Remont pomiesz - Zał. A - Ośw z art. 25 ust. 1.doc)2. Remont pomiesz - Zał. A - Ośw z art. 25 ust. 1.doc30 Kb2011-11-03 14:50
Pobierz plik (3. Remont pomiesz - Zał. B - Ośw z art. 22 ust. 1.doc)3. Remont pomiesz - Zał. B - Ośw z art. 22 ust. 1.doc32 Kb2011-11-03 14:50
Pobierz plik (4. Remont pomiesz - Zał. B - 1 - Ośw z art. 24 ust. 1.doc)4. Remont pomiesz - Zał. B - 1 - Ośw z art. 24 ust. 1.doc42 Kb2011-11-03 14:50
Pobierz plik (5. Remont pomiesz - Zał. C - Wykaz wykonanych robót.doc)5. Remont pomiesz - Zał. C - Wykaz wykonanych robót.doc44 Kb2011-11-03 14:50
Pobierz plik (6. Remont pomiesz - Zał. D - Wykaz osób z uprawn.doc)6. Remont pomiesz - Zał. D - Wykaz osób z uprawn.doc43 Kb2011-11-03 14:51
Pobierz plik (7. Remont pomiesz - Zał. E - Formularz oferty.doc)7. Remont pomiesz - Zał. E - Formularz oferty.doc56 Kb2011-11-03 14:51
Pobierz plik (8. Remont pomiesz - Zał. F - Wzór przyjęcia oferty.doc)8. Remont pomiesz - Zał. F - Wzór przyjęcia oferty.doc52 Kb2011-11-03 14:51
Pobierz plik (9. Remont pomiesz - Zał. G - Wzór umowy.doc)9. Remont pomiesz - Zał. G - Wzór umowy.doc131 Kb2011-11-03 14:52
Pobierz plik (10. Remont pomiesz - Zał. H - Zakresy równoważności.doc)10. Remont pomiesz - Zał. H - Zakresy równoważności.doc175 Kb2011-11-03 14:52
Pobierz plik (zmiany_w_tresci_SIWZ.pdf)zmiany_w_tresci_SIWZ.pdf216 Kb2011-11-03 14:58
Pobierz plik (ogloszenie_o_zmianie.pdf)ogloszenie_o_zmianie.pdf172 Kb2011-11-03 23:53
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2011-10-21 14:40
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:45Data opublikowania: 2011-10-21 14:40
Liczba odsłon: 26591Historia zmian