Opublikowano: 08 czerwiec 2011

INFORMACJA

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ


 
Szczecin: Remont elewacji WFOŚiGW w Szczecinie
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 4861556, faks 91 4861557.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
 
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont elewacji WFOŚiGW w Szczecinie.
 
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
 
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Remont elewacji zewnętrznej budynku w którym znajduję się WFOŚiGW w Szczecinie, ul. Solskiego 3. Budynek stanowi nieruchomość zabytkową. Zakres robót obejmuje m.in.: wykonanie i naprawa tynków na elewacji, malowanie elewacji budynku, naprawa spękań muru naprawa gzymsów, naprawa lub wymiana elementów drewnianych impregnacja wymiana orynnowania i obróbek blacharskich.
 
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
 
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.00.00-1, 45.26.13.20-3, 45.26.25.21-9, 45.41.00.00-4, 45.44.21.00-8, 45.44.21.10-1, 45.42.20.00-1, 45.26.10.00-4, 45.26.12.10-9, 45.26.19.10-6.
 
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 120.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 4.000 zł..
 
III.2) ZALICZKI
Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 
III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 Pzp, jeżeli wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 3 roboty budowlane polegające na wykonaniu remontu elewacji zewnętrznej budynku, każda o wartości co najmniej 70.000 zł brutto, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.
 
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający nie precyzuje opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
 
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 3 Pzp, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje 1 osobą, która posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia.
 
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunek, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 Pzp, jeżeli wykonawca wykaże, że: a)jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 200.000 zł, na wszystkie i jedno zdarzenie, b)posiada środki finansowe w kwocie 80.000 zł lub zdolność kredytową na kwotę 80.000 zł.
 
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na zdolność finansową innych podmiotów, przedkłada informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, dotyczącą podmiotu, z którego zdolności finansowej korzysta na podstawie art. 26 ust. 2b ustawy, potwierdzającą wysokość posiadanych przez ten podmiot środków finansowych lub jego zdolność kredytową, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:
inne dokumenty
Oświadczenie, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia
 
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
SEKCJA IV: PROCEDURA
 
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
 
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
 
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna nie.
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zakres dopuszczalnych zmian w umowie w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 144 ust. 1 Pzp obejmuje: a) wystąpienie zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 Pzp o wartości przekraczającej lub nie przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14.000 euro, b) wystąpienie warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe lub terminowe wykonywanie zamówienia, c) wystąpienie innych zdarzeń niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe lub terminowe wykonywanie zamówienia, d) wystąpienie w trakcie wykonywania zamówienia odkrycia, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest ono związane z zabytkiem lub uzasadnione będzie zawiadomienie konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego; W przypadkach opisanych w pkt a) - d) termin wykonania zamówienia ulega wydłużeniu o czas równy wykonaniu zamówień dodatkowych, trwaniu warunków atmosferycznych uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe lub terminowe wykonywanie zamówienia, trwaniu innych zdarzeń niezależnych od zamawiającego lub wykonawcy uniemożliwiających lub utrudniających prawidłowe lub terminowe wykonywanie zamówienia lub zawiadomieniu konserwatora zabytków w celu dokonania oględzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania archeologicznego w przypadku, o którym mowa w pkt SIWZ. e) zmianę osoby z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia, która odbyła co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych, na inną osobę posiadającą uprawnienia wymagane w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz która odbyła co najmniej 2 - letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych. W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarów i usług (VAT) cena brutto wynagrodzenia wykonawcy nie ulega zmianie.
 
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
 
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wfos.szczecin.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin.
 
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.06.2011 godzina 08:00, miejsce: WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE ul. Solskiego 3, 71 - 323 Szczecin sekretariat - pok. 206, I piętro, 22.06.2011r., przed upływem godziny 08.00..
 
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
 
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Z zastrzeżeniem pkt 4.2., termin wykonania zamówienia wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawca może rozpocząć wykonywanie robót budowlanych następnego dnia po dniu, w którym przejmie od inwestora i odpowiednio zabezpieczy teren budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami technicznymi i podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego i kulturowego..
 
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2011-06-08 15:23
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:41Data opublikowania: 2011-06-08 15:23
Liczba odsłon: 4491Historia zmian