Opublikowano: 28 wrzesień 2010

 
 

 
Szczecin: Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 266779 - 2010; data zamieszczenia: 28.09.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
 
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4861556, faks 091 4861557.
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa osoba prawna.
 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu osobowego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu osobowego nabywana na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.
II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.00.00-1.
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
 
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 2 700 zł (słownie: dwa tysiące siedemset złotych). 2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. 3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 ustawy - Pzp): a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.). 4. Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy - Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji, w sytuacjach, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - Pzp. 5. Z wniesionego wadium, w tym także treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 3. (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy - Pzp) musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia, znak sprawy: BS/ZA/GS/203/2/2010 na dostawę samochodu osobowego. 6. Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy - Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BOŚ S.A. O/Szczecin Nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008. W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 6 października 2010 r. godzina 10:00 i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego będzie skuteczne, jeżeli uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ pieniędzy na rachunek bankowy) nastąpi przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem godziny 10:00 w dniu 6 października 2010 r. 7. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu wykonawca załącza do oferty przelew, o którym mowa w pkt 6. W takim przypadku stwierdzenie, czy wykonawca wniósł wadium w pieniądzu przed upływem terminu składania ofert (stwierdzenie wpływu pieniędzy na rachunek bankowy przed upływem terminu składania ofert), nastąpi na podstawie dokumentu otrzymanego z banku, w którym zamawiający posiada rachunek bankowy, o którym mowa w pkt 6. 8. Wniesienie wadium w formach innych niż w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli ustanowienie wadium w drodze czynności prawnej nastąpi przed upływem terminu składania ofert. 9. Dokumenty potwierdzające wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) (art. 45 ust. 6 pkt 2 - 5 ustawy - Pzp) wykonawca składa przed upływem terminu składania ofert w księgowości pok. nr 204 na I piętrze, w budynku siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem godziny 10:00 w dniu 6 października 2010 r.; wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 3. lit. b) - e) wraz z adnotacją o terminie złożenia tych dokumentów.
III.2) ZALICZKI
 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykonali co najmniej 3 dostawy samochodu osobowego, każda o wartości brutto co najmniej 50.000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp 3. Ocena spełnienia przez wykonawcę warunku, o którym mowa w pkt 1 oraz ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy - Pzp zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunku udziału w postępowaniu oraz dokumencie potwierdzającym spełnianie tego warunku, a także oświadczeniu o braku podstaw do wykluczenia na zasadzie: wykonawca spełnia albo nie spełnia poszczególne warunki udziału w postępowaniu, a także wykonawca wykazał albo nie wykazał brak podstaw do wykluczenia.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • Wykaz wykonanych co najmniej 3 dostaw samochodu osobowego, każda o wartości brutto co najmniej 50.000 zł (słownie pięćdziesiąt tysięcy złotych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 3A do SIWZ.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.
IV.3) ZMIANA UMOWY
Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego , termin wykonania zamówienia może ulec wydłużeniu o maksymalnie 30 dni.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wfos.szczecin.pl/index.php?option=com_content&view=category&id=49&Itemid=88
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin (Sekretariat pok. nr 206, I piętro)..
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.10.2010 godzina 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin (Sekretariat pok. nr 206, I piętro)..
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WFOS - Samochod - SIWZ.pdf)WFOS - Samochod - SIWZ.pdf95 Kb2010-09-28 14:35
Pobierz plik (WFOS - Samochod - Zalacznik nr 1 opis.pdf)WFOS - Samochod - Zalacznik nr 1 opis.pdf47 Kb2010-09-28 14:35
Pobierz plik (WFOS - Samochod - Zalacznik nr 2.doc)WFOS - Samochod - Zalacznik nr 2.doc40 Kb2010-09-28 14:36
Pobierz plik (WFOS - Samochod - Zalacznik nr 3.doc)WFOS - Samochod - Zalacznik nr 3.doc40 Kb2010-09-28 14:36
Pobierz plik (WFOS - Samochod - Zalacznik_nr_3A.doc)WFOS - Samochod - Zalacznik_nr_3A.doc42 Kb2010-09-28 14:36
Pobierz plik (WFOS - Samochod - Zalacznik nr 4.doc)WFOS - Samochod - Zalacznik nr 4.doc40 Kb2010-09-28 14:36
Pobierz plik (WFOS - Samochod - Zalacznik nr 5.pdf)WFOS - Samochod - Zalacznik nr 5.pdf50 Kb2010-09-28 14:36
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2010-09-28 14:31
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:41Data opublikowania: 2010-09-28 14:31
Liczba odsłon: 1753Historia zmian