Opublikowano: 07 styczeń 2010

OGŁOSZENIE O WYNIKU

POSTĘPOWANIA

 


 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Usługa dostawy, wdrożenia, przeszkolenia oraz zakup oprogramowania dotyczącego zintegrowanego systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
Numer ogłoszenia: 4403 - 2010; data zamieszczenia: 07.01.2010


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, tel 091 486 15 56 fax 091 486 15 57

·         Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Wojewódzki fundusz celowy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa dostawy, wdrożenia, przeszkolenia oraz zakup oprogramowania dotyczącego zintegrowanego systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa dostawy, wdrożenia, przeszkolenia oraz zakup oprogramowania dotyczącego zintegrowanego systemu informatycznego dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

a)                  72.26.80.00 – Usługi dostawy oprogramowania,

b)                  72.26.30.00 – 1 – Usługi wdrażania oprogramowania,

c)                   48.00.00.00 – Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne,

d)                  72.21.20.00-4 – usługi programowania oprogramowania aplikacyjnego,

e)                   30.24.12.00-2 – oprogramowanie aplikacyjne,

f)                    30.24.16.00-6 – oprogramowanie użytkowe,

g)                   30.24.40.00-1 – oprogramowanie do zarządzania,

h)                  72.26.30.00-6 – usługi wdrażania oprogramowania.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Termin i harmonogram wykonania zamówienia określa § 4 wzoru umowy stanowiącej Załącznik nr 7 do SIWZ i wynosi 180 dni od dnia podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium:

8.1.            Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 9.000  złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych).

8.2.            Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.

8.3.            Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach (art. 45 ust. 6 ustawy – Pzp):

a)      pieniądzu,

b)      poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)      gwarancjach bankowych,

d)      gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)      poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

8.4.            Z treści gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt 6.3. SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5 ustawy – Pzp) musi wynikać bezwarunkowe, nieodwołalne i na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego, zobowiązanie gwaranta do zapłaty na rzecz zamawiającego kwoty określonej w gwarancji,  jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:

a)      odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b)      nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)      zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

8.5.            Zgodnie z art. 45 ust. 3 i 7 ustawy –  Pzp wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, a wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy zamawiającego BOŚ S.A. O/Szczecin  Nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008. W postępowaniu terminem składania ofert jest dzień 15 stycznia 2010r, godzina 10:00 i wniesienie wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego będzie skuteczne z chwilą uznania tego rachunku bankowego kwotą wadium (wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego) nastąpi przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem godziny 10:00 w dniu 15 stycznia 2010r. Wykonawca, który złoży ofertę i wpłaci wadium w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego dokona wpłaty wadium wnoszonego w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem godziny 10:00 w dniu 15 stycznia 2010r, a uznanie tego rachunku bankowego kwotą wadium nastąpi po upływie terminu składania ofert, tj. po upływie godziny 10:00 w dniu 15 stycznia 2010r., podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy – Pzp, a jego oferta zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy – Pzp.

 

Dokument potwierdzający wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) – e) SIWZ (art. 45 ust. 6 pkt 2 – 5  ustawy – Pzp) wykonawca składa w księgowości, pok. 204 I piętro, w budynku siedziby zamawiającego przed upływem terminu składania ofert, tj przed upływem godziny 10:00 w dniu 15 stycznia 2010r.,  lub załącza do oferty; wykonawca otrzyma potwierdzenie złożenia dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formach, o których mowa w pkt 8.3. lit. b) – e) SIWZ.

 

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·       Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

5.1.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a)         posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt 1ustawy – Pzp),

b)         posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy – Pzp),

c)          znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy – Pzp),

d)         nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy – Pzp);

5.2.         Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

5.3.         W przypadku, o którym mowa w pkt 5.2. SIWZ, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.4.         Jeżeli oferta wykonawców, o których mowa w pkt 5.2. SIWZ, zostanie wybrana, zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców.

5.5.         Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy – Pzp (pkt 5.1. lit. a) oraz d) SIWZ) muszą być spełnione oddzielnie przez każdego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.6.         Warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – Pzp (pkt 5.1. lit. a) oraz d) SIWZ) mogą być spełniane łącznie przez wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

5.7.         Okoliczności stanowiące podstawę wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego określa art. 24 ust. 1 i 2 ustawy –  Pzp.

5.8.         Postępowanie zostanie przeprowadzone przez Komisję Przetargową powołaną przez – Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

5.9.         Ocena spełnienia przez wykonawców warunków, o których mowa w pkt 5.1. SIWZ zostanie dokonana na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumentach potwierdzających spełnianie tych warunków, na zasadzie: wykonawca „spełnia” albo „nie spełnia” poszczególne warunki udziału w postępowaniu.

 

·       Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

6.1.         W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca dostarcza zamawiającemu wraz z ofertą oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków, o których mowa w pkt 6.2. – 6.4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.

6.2.         W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku,  o którym mowa w pkt 5.1. lit. a) SIWZ wykonawca załącza do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

6.3.         W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku, o którym mowa w pkt 5.1. lit. b) SIWZ wykonawca załącza do oferty:

a)      wykaz wykonanych co najmniej 3 usług polegających na dostawie, wdrażaniu zintegrowanych systemów informatycznych i przeszkoleniu użytkowników oprogramowania, w tym co najmniej 1 z wymienionych usług winna być przeprowadzona w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, każda o wartości co najmniej 150.000 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy zł), z podaniem dat wykonania tych usług i odbiorców, oraz załączenia dokumentów potwierdzających, że te usługi zostały wykonane należycie; wzór wykazu stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ,

b)      wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, tj.:

-      co najmniej 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, posiadające wykształcenie informatyczne wyższe, magisterskie i co najmniej 3 letnie doświadczenie we wdrażaniu systemów informatycznych,

-      co najmniej 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę,  posiadająca wykształcenie informatyczne wyższe, magisterskie z kwalifikacjami w zakresie zarządzania bazą danych SQL, potwierdzone odpowiednim certyfikatem.

Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

6.4.         W celu potwierdzenia spełnienia opisanego przez zamawiającego warunku, o którym mowa w pkt 5.1. lit. c) SIWZ wykonawca załącza do oferty:

a)      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych w kwocie 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości 200 000 zł (dwieście tysięcy złotych) wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

6.5.         Dokumenty, o których mowa w pkt 6.2. – 6.4. SIWZ są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości. 

6.6.         Zasady składania dokumentów potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 6.2. – 6.4. SIWZ określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605, ze zm. w Dz. U. z 2008 r. Nr 188, poz. 1155).

6.7.         Zamawiający wezwie, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 6.2. – 6.4. SIWZ, a w szczególności w celu ustalenia rzeczywistej wysokości sumy gwarancyjnej oraz podlimitów w granicach sumy ubezpieczenia, jako górnej granicy odpowiedzialności ubezpieczyciela, w szczególności za jedno zdarzenie, szkody określonego rodzaju lub z tytułu określonych ryzyk, o których mowa w pkt 6.4. SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert:

a)       Cena – znaczenie kryterium 90 pkt.

b)       Warunki gwarancji – czas reakcji – znaczenie kryterium 10 pkt

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

 

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.wfos.szczecin.pl/

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, sekretariat (pok. 206)

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15 stycznia 2010r. do godziny 10:00, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, sekretariat (pok. 206)

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  07-01-2010

 

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (0. SIWZ.pdf)0. SIWZ.pdf175 Kb2010-01-07 13:58
Pobierz plik (1- Opis przedmiotu zamówienia..pdf)1- Opis przedmiotu zamówienia..pdf244 Kb2010-01-07 13:58
Pobierz plik (1A - informacja o serwerze.pdf)1A - informacja o serwerze.pdf34 Kb2010-01-07 13:58
Pobierz plik (2 - Formularz ofertowy.doc)2 - Formularz ofertowy.doc40 Kb2010-01-07 13:58
Pobierz plik (3 - Oświadczenie - art. 22 ust. 1.doc)3 - Oświadczenie - art. 22 ust. 1.doc35 Kb2010-01-07 13:58
Pobierz plik (4 - Oświadczenie serwisowe.doc)4 - Oświadczenie serwisowe.doc32 Kb2010-01-07 13:58
Pobierz plik (5 - Wykaz osób z kwalifikacjami.doc)5 - Wykaz osób z kwalifikacjami.doc38 Kb2010-01-07 13:59
Pobierz plik (6 - Wykaz wykonanych usług.doc)6 - Wykaz wykonanych usług.doc37 Kb2010-01-07 13:59
Pobierz plik (7 - Wzór umowy.pdf)7 - Wzór umowy.pdf105 Kb2010-01-07 13:59
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2010-01-07 13:54
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:46Data opublikowania: 2010-01-07 13:54
Liczba odsłon: 3086Historia zmian