Opublikowano: 30 październik 2009

Dnia 10 listopada 2009r postępowanie zostało

UNIEWAŻNIONE

zobacz uzasadnienie


 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty wynikającej z art. 11ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych nr sprawy BS/ZA/GS/203/4/09

na ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 

Numer ogłoszenia BZP: 193277 - 2009; data zamieszczenia: 30.10.2009
 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4861556, faks 091 4861557.

* Adres strony internetowej zamawiającego: www.wfos.szczecin.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Wojewódzki fundusz celowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej oraz pojazdów należących do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie mienia i floty komunikacyjnej oraz odpowiedzialności cywilnej związanej z funkcjonowaniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 71-323 Szczecin, ul. L. Solskiego 3 REGON 810456109. EKD 6522.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.51.00.00-8, 66.51.41.10-0, 66.51.50.00-3, 66.51.51.00-4, 66.51.52.00-5, 66.51.54.00-7, 66.51.60.00-0, 66.51.61.00-1, 66.51.64.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: 02.01.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium 1.Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1.000 PLN (słownie złotych: jeden tysiąc złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych, tj : a)pieniądzu, b)poręczeniach bankowych lub SKOK, z tym, że poręczenie SKOK jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c)gwarancjach ubezpieczeniowych lub bankowych, d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 , 2000 r. z późniejszymi zmianami). 1.1. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota oznaczona w punkcie 1 powinna zostać przelana na konto Zamawiającego: BOŚ S.A. O/Szczecin Nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008, a Wykonawca dołączy do oferty kserokopię polecenia przelewu. Uwaga: Wadium w pieniądzu wnosi się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego (art. 45 ust. 7 ustawy). Z przepisu tego wynika jednoznacznie obowiązek bezgotówkowego rozliczenia wadium w drodze przelewu bankowego. Przepis ten wyraźnie wyklucza dokonywanie wpłat gotówkowych na rachunek Zamawiającego i to niezależnie od tego, czy wpłata taka dokonywana byłaby w kasie Zamawiającego, kasie banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, czy też zupełnie innego banku. Przepis mówi o przelewie, a więc operacji bezgotówkowej, a nie gotówkowej. Wniesienie wadium w formie gotówkowej na rachunek Zamawiającego jest niedopuszczalną formą zabezpieczenia oferty, co w konsekwencji skutkować będzie odrzuceniem oferty wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 PZP. (Analiza wyroków sądów okręgowych oraz analiza orzecznictwa zespołów arbitrów wydanych na podstawie przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych Urząd Zamówień Publicznych 2006). Taka interpretacja ma dodatkowe potwierdzenie w treści art. 63 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. nr 72 poz.665). Powyższe ma odzwierciedlenie w wyroku Zespołu Arbitrów z 10.10.2005r. sygn. Akt UZP/ZO/0-2788/05, wyrok KIO/UZP 79/08. 2. Wadium będzie wniesione w momencie uznania rachunku Zamawiającego (realnego wpływu wadium na rachunek Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert). 2.1. W przypadku wnoszenia wadium w innej formie niż pieniężna, należy je złożyć w kasie Zamawiającego a kopię dokumentu umieścić w kopercie z ofertą. Kasa mieści się w pokoju nr 204 w budynku przy ul. Solskiego 3, Szczecin i jest czynna od 7:30 do 15:30 2.2 W przypadku konsorcjów, wnoszone wadium w formie innej niż pieniężna, musi być wystawione na wszystkich partnerów. 3. Termin wnoszenia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. 4. Zamawiający dokona zwrotu wadium zgodnie z art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych: I niezwłocznie, gdy: a)upłynął termin związania ofertą, b)zawarto umowę, c)Zamawiający unieważnił postępowanie, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania. II w ciągu 3 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę pisemnego wniosku o zwrot wadium: a)który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, b)który został wykluczony z postępowania, c)którego oferta została odrzucona, przy czym złożenie wniosku powoduje utratę prawa do wniesienia protestu. 5.Wykonawca traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego, jeżeli: a)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, c)Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 PZP, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP lub pełnomocnictw chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwraca wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

* Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj.: 1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, tj. posiadają zezwolenie do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ. Wykonawcą w postępowaniu może być wyłącznie zakład ubezpieczeń prowadzący działalność zgodnie z Ustawą o Działalności Ubezpieczeniowej (Dz. U. 124 poz. 1151 z dnia 22 maja 2003). 2) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, 3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodów, o których mowa w art. 24 ustawy. Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą - spełnia - nie spełnia- , w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wymienionych w części 6 SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż Wykonawca spełnił ww. warunki..
* Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku składania ofert przez Wykonawców występujących wspólnie ww. dokumenty muszą być złożone przez każdego Wykonawcę (dot. również S.C.). 2 )Zezwolenie właściwego organu nadzoru do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej na terenie Polski, w zakresie ubezpieczeń Działu II załącznika do Ustawy o działalności ubezpieczeniowej z dnia 22 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 124, poz. 1151) w zakresie nie mniejszym niż opisany w niniejszej SIWZ. 3 )Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, określone w art. 22 ust.1 ustawy (Załącznik nr 1). Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP zamiast dokumentów wskazanych w części 6 pkt 6.1 SIWZ składają odpowiedni dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert., Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa pkt 6.1.SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawionym z zachowaniem terminów określonych powyżej w pkt. 6.4.SIWZ - wszelkie dokumenty w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, a Zamawiający podczas analizy ich treści będzie się opierał na tekście przetłumaczonym - dokumenty i oświadczenia wymienione w niniejszej części SIWZ mogą być złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy przez złożenie czytelnego podpisu bądź podpisu wraz z pieczątką imienną oraz dopiskiem - za zgodność- lub zwrotem o równoważnym znaczeniu Brak jakiegokolwiek z oświadczeń i dokumentów wymaganych w rozdziale 6 SIWZ, lub złożenie dokumentu zawierającego błędy, spowoduje wezwanie Wykonawcy do ich uzupełnienia w sposób i na zasadach opisanych w art. 26 ust. 3 ustawy, chyba, że pomimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, w takim przypadku dla ustanowionego pełnomocnika do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Umocowanie pełnomocnika może również wynikać z treści innego dokumentu dołączonego do oferty. Pełnomocnictwo, o którym mowa j.w winno być pełnomocnictwem rodzajowym i odpowiadać wymogom określonym w przepisach kodeksu cywilnego. W swojej treści winno wskazywać mocodawcę ( osobę fizyczną lub prawną) na rzecz i w imieniu, którego działa wskazany pełnomocnik (osoba fizyczna lub prawna) oraz określać zakres umocowania pełnomocnika do reprezentowania mocodawcy w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub reprezentowania w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Przyjmuje się, że jeśli wynika to z treści pełnomocnictwa do reprezentowania wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, to obejmuje ono uprawnienie pełnomocnika do potwierdzenia za zgodność wszystkich dokumentów złożonych w niniejszym postępowaniu przez tych wykonawców. Dokumenty dotyczące konkretnego wykonawcy ubiegającego się o zamówienie w ramach konsorcjum lub spółki cywilnej, mogą również być potwierdzone za zgodność przez osobę uprawnioną do reprezentacji tego wykonawcy. Oferta spółki winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 6.1-6.3 SIWZ osobno dla każdego z jej wspólników, pozostałe dokumenty składane są wspólnie..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wfos.szczecin.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 71-323 Szczecin, ul.Solskiego 3, pokój 206.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 16.11.2009 godzina 11:30, miejsce: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 71-323 Szczecin, ul. . Solskiego 3, pokój 206.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 

Załączniki:
PlikRozmiarOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (WFOS - SIWZ_ 21-10-2009.pdf)WFOS - SIWZ_ 21-10-2009.pdf159 Kb2009-10-30 15:05
Pobierz plik (slip 2010-2013.pdf)slip 2010-2013.pdf123 Kb2009-10-30 15:05
Pobierz plik (wykaz klauzul.pdf)wykaz klauzul.pdf128 Kb2009-10-30 15:05
Pobierz plik (wzór umowy ubezpieczenia.pdf)wzór umowy ubezpieczenia.pdf61 Kb2009-10-30 15:06
Pobierz plik (ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTOWY 06-10-2009.doc)ZAŁĄCZNIK NR 3 - FORMULARZ OFERTOWY 06-10-2009.doc82 Kb2009-10-30 15:07
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-10-30 14:59
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:44Data opublikowania: 2009-10-30 14:59
Liczba odsłon: 2098Historia zmian