Opublikowano: 20 lipiec 2009

PRZETARG NIE ZOSTAŁ ROZTRZYGNIĘTY ZE WZGLĘDU NA BRAK OFERT


OGŁOSZENIE O PRZETARGU

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

W SZCZECINIE

ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin

 Tel. (091) 4861556, fax (091) 4861557
 
 o g ł a s z a    p r z e t a r g   p i s e m n y    n i e o g r a n i c z o n y
 
na sprzedaż osobowego samochodu typ:
OPEL OMEGA B 2.0i kat. Nr rej. ZS 0798M rok produkcji 1999, przebieg 290 000 km*
 
Szczegółowe informacje dostępne są w siedzibie Funduszu. Cena wywoławcza wynosi 5 000,00 zł. brutto (słownie złotych: pięć tysięcy).    


Oferta powinna zawierać

  • imię, nazwisko, adres,
  • nazwę, siedzibę i status prawny oferenta wraz z aktualnym wpisem z rejestru sadowego lub ewidencji oraz z upoważnieniem dla osób mających reprezentować oferenta w przetargu i podpisać umowę,
  • datę sporządzenia oferty,
  • oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje je bez zastrzeżeń,
  • oferowaną cenę nabycia i sposób jej zapłaty,

Przedmiot przetargu można oglądać na parkingu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3, w dniach: 21-24.07.2009 r.
w godz. 8.00 – 12.00 po wcześniejszym kontakcie z Kierownikim Administracyjnym.
 
Oferent, którego oferta zostanie przyjęta, zobowiązany jest podpisać umowę w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Po tym terminie oferta przestaje wiązać strony. Oferent, który nie dokona zapłaty ceny nabycia w ciągu 14 dni liczonych od dnia rozstrzygnięcia przetargu, traci prawa wynikające z wygrania przetargu.
 
W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej cenie komisja zorganizuje dodatkowy przetarg skierowany do oferentów, którzy złożyli oferty równorzędne.
Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu przed zawarciem umowy bez podania przyczyn.
Dodatkowe informacje udziela kierownik administracyjny - Gabriel Suchodolski, nr tel. kom. 0662-081-500 w godz. 8.00 – 12.00.
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „PRZETARG” w sekretariacie sprzedającego do 28.07.2009 r. do godz. 15.30.
Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.07.2009 r. o godz. 11.00 w siedzibie sprzedającego.

*Samochód jest w ciągłej eksploatacji, tym samym przebieg może ulec zmianie.


Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-07-20 14:24
Dokument utworzył(a): 43Dokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:43Data opublikowania: 2009-07-20 14:24
Liczba odsłon: 1653Historia zmian