Opublikowano: 03 marzec 2009

OGŁOSZENIE 
 O  ROZPOCZĘCIU  PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI  DO  60.000  EURO.

Znak sprawy:  WF/203-04-DA/4078/04  
Data:  05.10.2004

OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń Biura WFOŚiGW w dniu 05.10.2004  o godzinie 800
- na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl  w dniu 05.10.2004

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
                                                          Wodnej w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo: 71-323  Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju: Solskiego 3 pok 206
d) numer kierunkowy  091 tel. 4861556         fax  091- 4861557         
e) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) Ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 60 000 euro na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem i usługami towarzyszącymi.
- miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  w Szczecinie, ul. Solskiego 3.
- rodzaj zamówienia:   dostawy   i   usługi.
- Zamawiający  nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.
- Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Termin realizacji zamówienia: do 19 listopada 2004
4)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 206
- przesyłając wniosek faksem, niezwłocznie potwierdzonym pisemnie

5) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
    w przedmiocie formalno - prawnym
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120;  0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00 - 11.00   
                                                                                                                                                                                w przedmiocie zamówienia:
a) imię i nazwisko: Leszek Janeczko
b) telefon: 091- 4861556 wew. 213
c) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
d) nr pokoju: 305

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz artykułu 22 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.
7) Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr pokoju):  206  I piętro     
w terminie do dnia:21.10.2004     godz: 1200
8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
data:21.10.2004   godz:    1400  w siedzibie zamawiającego (nr pokoju): 001
9) Termin związania ofertą: 30 dni ( art. 85 pzp)
10) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
 cena (koszt) - 100 %
11) Wadium w wysokości   2.000,- zł należy wnieść w terminie składania ofert wg wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.

Prezes Zarządu WFOŚiGW                        
           
Lech Pieczyński                              

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 12:02
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:42Data opublikowania: 2009-03-03 12:02
Liczba odsłon: 1471Historia zmian