Opublikowano: 03 marzec 2009

 

Data: 25.10.2004        
   
OGŁOSZENIE
 O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
o wartości do 60.000 EURO.
  
OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym:              tablica ogłoszeń Biura WFOŚiGW w Szczecinie w dniu  25.10.2004r o godzinie 8:00
- na stronie internetowej:                       www.wfos.szczecin.pl w dniu 25.10.2004r.
1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:             Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo:        71-323 Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju:            Solskiego 3 pok. 206
d) numer kierunkowy:               091       tel. 091  486 15 56
091       fax. 486 15 57
2) Ogłasza przetarg nieograniczony na:
dostawę bonów towarowych w ilości:
310 szt. – bony o nominałach 10 złotowych,
620 szt. – bony o nominałach 20 złotowych,
620 szt. – bony o nominałach 50 złotowych,
155 szt. – bony o nominałach 100 złotowych.
- miejsce realizacji zamówienia:             Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, ul. Solskiego 3     - Biuro Szczecin
           
        ul. Kościuszki 33 - Biuro Koszalin
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Termin realizacji zamówienia:                        do 30 listopada 2004
4) Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
-         osobiście, za pokwitowaniem przez osobę upoważnioną, w siedzibie zamawiającego, przy ul. Solskiego 3 w szczecinie, pok. 206,
-         przesyłając wniosek faksem, e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
5) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:  
w przedmiocie zamówienia:
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu:
         9.00-11.00                                                             
6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
-         w przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz artykułu 22 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy,
-         pozostałe warunki wraz z oceną zostały określone w siwz.
7) Miejsce i termin składania ofert – 10.11.2004 r. do godz. 12:00 w sekretariacie zamawiającego, Szczecin ul. Solskiego 3, pok. 206
8) Termin i miejsce otwarcia ofert -     10.11.2004 r. godz: 12:30, siedziba zamawiającego,
pok. nr 001
9) Termin związania ofertą:        30 dni.
10) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
      cena (koszt)                                                  20 %,
      dostępność placówek handlowych          80%.
  
Prezes Zarządu WFOŚiGW
Lech Pieczyński
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 12:00
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:41Data opublikowania: 2009-03-03 12:00
Liczba odsłon: 1524Historia zmian