Opublikowano: 03 marzec 2009

 

 Szczecin dnia 30.09.2005r.

OGŁOSZENIE
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie , ul. Solskiego 3, na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 z 2004r.,poz. 177 ze zmianami ) ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 60 000 EURO na :
 
 
„Przebudowę budynku administracyjnego w Szczecinie, ul. Tama Pomorzańska 13a.”
 
 
WARUNKI PRZETARGU:
 
 
1.        „Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia” można odebrać osobiście w  siedzibie Zamawiającego   w Szczecinie, ul. Solskiego 3 , pok. Nr 206 ( sekretariat ) lub za zaliczeniem pocztowym.

2.        Warunki uzyskania SIWZ – cena 500 zł , płatne gotówką w kasie zamawiającego lub przelewem na konto BOŚ 88 1540 1085 2001 5310 7451 0004

3.        Osobą upoważnioną do kontaktów z oferentami w sprawie przedmiotu zamówienia jest Pan Jacek Jarosz - sprawy formalne  tel.091/ 432-41-11.

4.        Oferty w zamkniętych kopertach oznaczonych wg wymagań w SIWZ należy złożyć w siedzibie Zamawiającego do dnia  23.11.2005r. do godz. 09.00 w pok. Nr 206 (sekretariat).

5.       Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Solskiego 3, dnia 23.11.2005r. o godz.09.30, w pok. nr 001 ( sala konferencyjna ).

6.      W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy którzy :
a)      spełniają wymogi określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,
b)      spełniają wymogi określone w art. 22 ust. 1 pkt. 1-4 oraz nie podlegają      wykluczeniu na   podstawie art.24 ust.1-2 Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
7.      Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert wariantowych.

8.       Zamawiający wyklucza możliwość składania ofert częściowych.

9.       Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane- kod CPV 45.21.00.00-2

10.  Termin związania ofertą – 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
11.  Wymagane wadium – 100 000 zł.

12.  Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie :

Kryterium - cena   - 100 %  -100pkt
          
Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie   :   www..wfos.szczecin.pl
 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:51
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:45Data opublikowania: 2009-03-03 11:51
Liczba odsłon: 1561Historia zmian