Opublikowano: 03 marzec 2009

 

OGŁOSZENIE 
 O  ROZPOCZĘCIU  PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI  DO  60.000  EURO.
 
Znak sprawy:  WF/203-05-DA/3364/05  
Data:  10.11.2005

OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń Biura WFOŚiGW w dniu 10.11.2005
- na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl  w dniu 10.11.2005

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
                                                          Wodnej w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo: 71-323  Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju: Solskiego 3 pok 206
d) numer kierunkowy  091 tel. 4861556         fax  091- 4861557         
e) adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
2) Ogłasza przetarg nieograniczony  o wartości poniżej 60 000 euro na zakup sprzętu komputerowego wraz z osprzętem i oprogramowaniem.
- przedmiot zamówienia:
1. PC CPV30231300-0                                                  - szt. 7
2. oprogramowanie CPV30241400-4                             - szt. 7+1         
2. drukarki laserowe CPV30233231-9                           - szt. 4
3. drukarka atramentowa CPV30233234-0                                 - szt. 1
4. monitory LCD          CPV30212100-9                                               - szt. 7
5. Notebook CPV30213100-6                                       - szt. 1

- miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
  w Szczecinie, ul. Solskiego 3.
- rodzaj zamówienia:   dostawy.
- Zamawiający  nie dopuszcza  składania ofert wariantowych.
- Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.
3) Termin realizacji zamówienia: do 22 grudnia 2005
4)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 206
- przesyłając wniosek faksem, niezwłocznie potwierdzonym pisemnie

5) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
    w przedmiocie formalno - prawnym
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120;  0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00 - 11.00   
                                                                                                                                                                                w przedmiocie zamówienia:
a) imię i nazwisko: Leszek Janeczko
b) telefon: 091- 4861556 wew. 213
c) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
d) nr pokoju: 305

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz artykułu 22 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy. Oceny spełnienia warunków
dokonuje komisja przetargowa.
7) Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr pokoju):  206  I piętro     
w terminie do dnia:25.11.2005     godz: 1200
8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
data: 25.11.2005     godz:    1400  w siedzibie zamawiającego (nr pokoju): 001
9) Termin związania ofertą: 30 dni ( art. 85 pzp)
10) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
 cena (koszt) - 100 %
11) Wadium w wysokości   2.000,- zł należy wnieść w terminie składania ofert wg wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunkach zamówienia.
 
 
                                                      Prezes Zarządu WFOŚiGW                         
                                                                             Lech Pieczyński     
       
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:33
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:44Data opublikowania: 2009-03-03 11:33
Liczba odsłon: 1608Historia zmian