Opublikowano: 03 marzec 2009

 

OGŁOSZENIE
 O ROZPOCZĘCIU PRZETARGU 
NIEOGRANICZONEGO O WARTOSCI DO 60.000 EURO.

Znak sprawy: WF/203-05-DA/ 3724 /05 
Data: 13.12.2005

OGŁOSZONO:
- w miejscu ogólnie dostępnym na tablicy ogłoszeń Biura WFOŚiGW w dniu 13.12.2005
- na stronie internetowej www.wfos.szczecin.pl  w dniu 13.12.2005

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
    w Szczecinie
b) kod, miejscowość, województwo:   71-323 Szczecin, zachodniopomorskie
c) ulica, numer domu, nr pokoju:               Solskiego 3 pok 206
d) numer kierunkowy 091 tel. 4861556 fax 091- 4861557
e) adres e-mail:             Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

2) Ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60 000 euro na ubezpieczenie majątku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- miejsce realizacji zamówienia: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
 Szczecinie, ul. Solskiego 3, i inne związane z WFOŚiGW lokalizacje.
- rodzaj zamówienia: usługi ubezpieczeniowe, wg. wspólnego słownika zamówień CPV:

66330000-2            ubezpieczenie inne niż na życie
66334100-1            ubezpieczenie pojazdów mechanicznych
66337100-2            ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od odpowiedzialności cywilnej
66331000-9            ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i ubezpieczeń zdrowotnych
66337000-1           ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej
66336100-5            ubezpieczenie od ognia
66336000-4            ubezpieczenie od uszkodzenia lub utraty
66332000-6            ubezpieczenie od wszelkiego ryzyka

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

3) Termin realizacji zamówienia:    od 06 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

4)  Specyfikację istotnych warunków zamówienia (zwanej dalej SIWZ) można odebrać:
- osobiście w siedzibie zamawiającego, w pokoju nr 206
- przesyłając wniosek faksem, niezwłocznie potwierdzonym pisemnie

5) Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest:
    w przedmiocie formalno – prawnym
a) imię i nazwisko: Jan Świerczewski
b) telefon: 091- 4861556 wew. 120; 0605 031 322
c) nr pokoju: 204
d) godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: 9.00- 11.00 

   w przedmiocie zamówienia:
a) imię i nazwisko: Zdzisław Obstawski – Broker Ubezpieczeniowy
b) telefon/ fax: 091- 4 877 577, tel. Kom. 0601-74-55-51    
c) e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
d) adres: ul. Rubież 4A, 71-024 Szczecin

6) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.
W przetargu mogą wziąć udział oferenci spełniający warunki udziału w postępowaniu zawarte w SIWZ oraz artykułu 22 ustawy i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy.

7) Miejsce i termin składania ofert:
Miejsce składania: siedziba zamawiającego (nr pokoju): 206 I piętro    
w terminie do dnia:           28.12.2005 do godz.: 9:00
8) Termin i miejsce otwarcia ofert:
    data:            28.12.2005 roku o godz.: 10:00 w siedzibie zamawiającego (nr pokoju): 001

9) Termin związania ofertą: 30 dni ( art. 85 pzp)
10) Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie (w %):
 cena (koszt) - 100 %
                                                                                                     
    Prezes Zarządu WFOŚiGW  
                                                                                                                 Lech Pieczyński         

Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:31
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:43Data opublikowania: 2009-03-03 11:31
Liczba odsłon: 1488Historia zmian