Opublikowano: 03 marzec 2009

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż w obrębie 12 Zieleniewo, gmina Kobylanka, powiat Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
a)      nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej wolnostojącym budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 36 m2 , powierzchni użytkowej 28,80 m2 składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 232/102, o powierzchni 28.514 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00093322/4, za cenę nie niższą niż 1.346.405,- zł netto z udziałem 229/1000 w działce 232/101 stanowiącej drogę przechodu i przejazdu, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00099082/1 ;
Część nieruchomości gruntowej o powierzchni 598 m2 jest przedmiotem dzierżawy do 28.06.2014. Na wydzierżawionym obszarze usytuowany jest budynek kawiarni „Letnia” będący własnością dzierżawcy. Budynek nie jest trwale związany z gruntem.
b)      nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej wolnostojącym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 100 m2 i powierzchni użytkowej 80 m2 oraz budynkiem hydrofornii o powierzchni zabudowy 28 m2, powierzchni użytkowej 24,4 m2, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 232/100, o powierzchni 33.724 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW nr Sz1T/00093322/4 za cenę nie niższą niż 1.663.101,- zł netto, z udziałem 271/1000 w działce 232/101 stanowiącej drogę przechodu i przejazdu, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00099082/1,
c)       nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności, niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi od nr 232/4 do numeru 232/95 o łącznej powierzchni 54.244 m2, za cenę nie niższą niż 2.958.468,- zł netto
- dla działek od nr 232/4 do nr 232/27; od nr 232/29 do nr 232/40 oraz nr 232/68            oraz działki nr 232/93 prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00093321/7,
- dla działek od nr 232/41 do nr 232/67, od nr 232/69 do nr 232/92 oraz nr 232/28; 232/94; 232/95 prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T /00093322/4.
Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim             V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Ww. prawa nie są obciążone żadnymi długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT    w wysokości 22%.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Informujemy, że z dniem 01.01.2004r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. W/w nieruchomości     w czasie ważności planu posiadały zapis: „UT- tereny urządzeń obsługi ludności w zakresie turystyki i rekreacji, oraz innych obiektów i urządzeń usług towarzyszących – do dalszego użytkowania z możliwością wprowadzenia uzupełnień pod warunkiem uporządkowania gospodarki wodno ściekowej.
Zieleń wysoka – do bezwzględnego zachowania. Linia brzegowa jeź. Miedwie    po podpiętrzeniu 15 m n.p.m.”
I.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1.       Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg” w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
Oferta powinna zawierać: dokładne określenie przedmiotu przetargu, pełne oznaczenie oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny, cenę  i sposób zapłaty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym  i   prawnym   nieruchomości   oraz   z   treścią   operatów   szacunkowych.
2.       Zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.
3.       Złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków oraz zasad przetargu. Regulamin wyłożony jest do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.
4.       Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które dla nieruchomości wymienionej w pkt. a) wynosi 134.640,- zł, dla nieruchomości wymienionej w pkt. b) wynosi 166.310,- zł, dla nieruchomości wymienionej  w pkt. c) wynosi 295.846,- zł, na konto Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie  w Banku Ochrony Środowiska O/Szczecin nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008 w terminie do 22.05.2006 r. Obowiązuje data wpływu środków na rachunek Funduszu. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium oraz należność za zakupioną nieruchomość winny być wpłacone wyłącznie środkami pieniężnymi PLN.
II.                Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Komisji Przetargowej   w dniu 25.05.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,   ul. Solskiego 3 , sala 001.
1)      Do przetargu nie dochodziw przypadku gdy nie zostanie zgłoszona ani jedna oferta spełniająca warunki, o których mowa w pkt. I.
2)      Wyboru oferty dokonuje Komisja Przetargowa a zatwierdza Prezes Funduszu.
3)      Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, Komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie licytacji, w której postąpienie wynosi 1% zaoferowanej ceny.
4)      Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty.
5)      Wadium przepada, jeżeli oferent w terminie wskazanym przez Prezesa Funduszu nie uiści ceny, albo uchyli się od zawarcia umowy.
6)      Z uwagi na to, że gmina Kobylanka ma prawo pierwszeństwa kupna wymienionych nieruchomości, z oferentem, który wygra przetarg zostania zawarta umowa warunkowa.
7)      Cena nabycia nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do wpłaty na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przed podpisaniem umowy notarialnej.
8)      Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
9)       Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Prezesa Funduszu.
10)   Opisy nieruchomości dostępne są w biurze Funduszu we wszystkie dni powszednie w godzinach 8:00 – 10:00.
11)   Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w gulaminie przetargu, do wglądu w biurze Funduszu, pok. 204.
12)   Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 091/ 486 15 56,   091/ 486 15 58, fax 091/ 486 15 57.
Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.

 
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:23
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:42Data opublikowania: 2009-03-03 11:23
Liczba odsłon: 1467Historia zmian