Opublikowano: 03 marzec 2009

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
71-323 Szczecin, ul. Solskiego 3
ogłasza przetarg pisemny nieograniczony
na sprzedaż w obrębie 12 Zieleniewo, gmina Kobylanka, powiat Stargard Szczeciński, woj. zachodniopomorskie
a)      nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej wolnostojącym budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 36 m2 , powierzchni użytkowej 28,80 m2 składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 232/102, o powierzchni 28.514 m2, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00093322/4, za cenę nie niższą niż 1.346.405,- zł netto z udziałem 229/1000 w działce 232/101 stanowiącej drogę przechodu i przejazdu, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00099082/1 ;
Część nieruchomości gruntowej o powierzchni 598 m2 jest przedmiotem dzierżawy do 28.06.2014. Na wydzierżawionym obszarze usytuowany jest budynek kawiarni „Letnia” będący własnością dzierżawcy. Budynek nie jest trwale związany z gruntem.

 

 
WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
wyceny nieruchomości zabudowanej wolnostojącym, budynkiem gospodarczym
1. Położenie nieruchomości, adres:
                                                            Zieleniewo,gmina: Kobylanka
powiat: Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie
2. Oznaczenie wg katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)
-          obr. 12-Zieleniewo, powiat: stargardzki, gmina: Kobylanka – dz. nr 232/102 o powierzchni 2,8514 ha;
3. Numer księgi wieczystej:
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
-          dla dz. 232/102 obręb 12 - Zieleniewo, księga wieczysta KW SZ1T/00093322/4
4. Określenie osób, którym przy-sługują prawa do nieruchomości i rodzaj tych praw
Właściciel nieruchomości: Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 71-323 Szczecin
ul. Ludwika Solskiego 3 w udziale 1/1
5. Krótki opis nieruchomości: Działka nr 232/102 z obr. 12-Zieleniewo o powierzchni 2,8514 ha to działka gruntu położona w województwie szczecińskim, powiecie stargardzkim, gminie Kobylanka w miejscowości Zieleniewo. Granice działki tworzą wydłużony kształt prostokąta, powierzchnia jednorodna, zadrzewiona. Analizowany teren w całości położony jest na terenach leśnych z przewagą drzew liściastych (olcha, klon, dąb, brzoza, buk, jesion) oraz niewielkiej ilości sosny i świerku. W dużej ilości występują zadrzewienia samosiejkami leszczyny, głogu, czeremchy. Od strony południowej działka graniczy z plażą jeziora Miedwie. Od strony zachodniej bezpośrednie sąsiedztwo to zagospodarowane działki rekreacyjne zabudowane wolnostojącymi, domkami letniskowymi, dojazd do działki od strony północnej, drogą wewnętrzną, utwardzoną o nawierzchni bitumicznej, zapewniającej dojazd do drogi publicznej Szczecin – Stargard Szczeciński. Działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym, obecnie wykorzystywanym jako pomieszczenie sanitarne, powierzchnia zabudowy budynku 36m2, powierzchnia użytkowa 28,8m2. Część działki o powierzchni 598m2 jest przedmiotem dzierżawy do dnia 28 czerwca 2014r. Na wydzierżawionym obszarze usytuowany jest budynek kawiarni ‘LETNIEJ” będący własnością dzierżawcy, stanowiący jego tymczasowe zagospodarowanie (budynek kawiarni nie jest trwale związany z gruntem). Nieruchomość położona jest w jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc województwa zachodniopomorskiego. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Teren w całości wymaga uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.
6. Cel dokonanej wyceny:
określenie wartości rynkowej praw do nieruchomości w celu udzielenia
 informacji dla ustalenia ceny sprzedaży
7. Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym
Metoda określania:
Rodzaj wartości:
Wartość (PLN):
Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej,
Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia,
Wartość nieruchomości(WRU) na dzień oględzin:
1.311.018,00zł PLN
słownie PLN: jeden milion trzysta jedenaście tysięcy osiemnaście
8. Daty istotne dla wyceny:
Data sporządzania operatu: 03.04.2006r.
Data, na którą określono wartość: 03.04.2006r.
Data, na którą określono stan nieruchomości: 31.03.2006r.
Daty oględzin: 31.03.2006r
.
 

 

b)      nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności, zabudowanej wolnostojącym jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym o powierzchni zabudowy 100 m2 i powierzchni użytkowej 80 m2 oraz budynkiem hydrofornii o powierzchni zabudowy 28 m2, powierzchni użytkowej 24,4 m2, składającej się z działki oznaczonej numerem geodezyjnym 232/100, o powierzchni 33.724 m2, dla której jest prowadzona księga wieczysta KW nr Sz1T/00093322/4 za cenę nie niższą niż 1.663.101,- zł netto, z udziałem 271/1000 w działce 232/101 stanowiącej drogę przechodu i przejazdu, dla której prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00099082/1,

 

 
WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
wyceny nieruchomości zabudowanej wolnostojącym, budynkiem gospodarczym
1. Położenie nieruchomości, adres:
                                                            Zieleniewo,gmina: Kobylanka
powiat: Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie
2. Oznaczenie wg katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)
-          obr. 12-Zieleniewo, powiat: stargardzki, gmina: Kobylanka – dz. nr 232/100 o powierzchni 3,3724 ha; - dz. nr 232/101-droga - o powierzchni 0,3297 ha
3. Numer księgi wieczystej:
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
-          dla dz. 232/100 obręb 12 - Zieleniewo, księga wieczysta KW SZ1T/00093322/4
-          dla dz. 232/101 obręb – Zieleniewo, księga wieczysta KWSZ1T/00099082/1
4. Określenie osób, którym przy-sługują prawa do nieruchomości i rodzaj tych praw
Właściciel nieruchomości:
-dz.nr 232/100: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie 71-323 Szczecin ul. Ludwika Solskiego 3 w udziale 1/1
-dz.nr 232/101: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Szczecinie 71-323 Szczecin ul. Ludwika Solskiego 3 w udziale do 1/2 i Gmina Kobylanka w udziale do 1/2
 
5. Krótki opis nieruchomości: Działka nr 232/100 z obr. 12-Zieleniewo o powierzchni 3,3724 ha to działka gruntu położona w województwie szczecińskim, powiecie stargardzkim, gminie Kobylanka w miejscowości Zieleniewo. Granice działki tworzą wydłużony kształt prostokąta, powierzchnia jednorodna, zadrzewiona. Analizowany teren w całości położony jest na terenach leśnych z przewagą drzew liściastych (olcha, klon, dąb, brzoza, buk, jesion) oraz niewielkiej ilości sosny i świerku. W dużej ilości występują zadrzewienia samosiejkami leszczyny, głogu, czeremchy. Od strony południowej działka graniczy z plażą jeziora Miedwie. Od strony zachodniej bezpośrednie sąsiedztwo to zagospodarowane działki rekreacyjne zabudowane wolnostojącymi, domkami letniskowymi, dojazd do działki od strony północnej, drogą wewnętrzną, utwardzoną o nawierzchni bitumicznej, zapewniającej dojazd do drogi publicznej Szczecin – Stargard Szczeciński. Działka jest zabudowana budynkiem gospodarczym, jednokondygnacyjnym o powierzchni zabudowy 100m2 i powierzchni użytkowej 80m2 oraz budynkiem hydroforni o powierzchni zabudowy 28m2 i powierzchni użytkowej 24,4m2. Nieruchomość położona jest w jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc województwa zachodniopomorskiego. Działka wyposażona jest w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Teren w całości wymaga uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.
6. Cel dokonanej wyceny:
określenie wartości rynkowej praw do nieruchomości w celu udzielenia
 informacji dla ustalenia ceny sprzedaży
7. Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym
Metoda określania:
Rodzaj wartości:
Wartość (PLN):
Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej,
Podejście kosztowe, metoda kosztów odtworzenia,
Wartość nieruchomości, dz. nr 232/100 (WRU) na dzień oględzin:
1.621.223,00zł PLN
słownie PLN: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia trzy
Wartość nieruchomości, dz. nr 232/101 (WRU) na dzień oględzin:
77.265,00zł PLN
słownie PLN: siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć
8. Daty istotne dla wyceny: Data sporządzenia operatu: 03.04.2006r.
Data, na którą określono wartość: 03.04.2006r.
Data, na którą określono stan nieruchomości: 31.03.2006r., Daty oględzin: 31.03.2006r
 
     

 

 
c)       nieruchomości gruntowej będącej przedmiotem prawa własności, niezabudowanej, składającej się z działek oznaczonych numerami geodezyjnymi od nr 232/4 do numeru 232/95 o łącznej powierzchni 54.244 m2, za cenę nie niższą niż 2.958.468,- zł netto
- dla działek od nr 232/4 do nr 232/27; od nr 232/29 do nr 232/40 oraz nr 232/68            oraz działki nr 232/93 prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T/00093321/7,
- dla działek od nr 232/41 do nr 232/67, od nr 232/69 do nr 232/92 oraz nr 232/28; 232/94; 232/95 prowadzona jest księga wieczysta KW nr Sz1T /00093322/4.

 

 

 
WYCIĄG Z OPERATU SZACUNKOWEGO
wyceny nieruchomości zabudowanej wolnostojącym, budynkiem gospodarczym
1. Położenie nieruchomości, adres:
                                                            Zieleniewo,gmina: Kobylanka
powiat: Stargard Szczeciński, województwo zachodniopomorskie
2. Oznaczenie wg katastru nieruchomości (ewidencji gruntów i budynków)
-          obr. 12-Zieleniewo, powiat: stargardzki, gmina: Kobylanka – działki od nr 232/4 do nr 232/95 o łącznej powierzchni 5,4244 ha
3. Numer księgi wieczystej:
prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim V Wydział Ksiąg Wieczystych
-          dla dz. od nr 232/4 do nr 232/27, od nr 232/29 do nr 232/40 oraz nr 232/68 i 232/93, obręb 12 - Zieleniewo, księga wieczysta KW SZ1T/00093321/7
-          dla dz. od nr 232/41 do nr 232/67, od nr 232/69 do nr 232/92 oraz nr 232/28 ; 232/94 i 232/95 obręb 12 – Zieleniewo, księga wieczysta KW SZ1T/00093322/4
-         
4. Określenie osób, którym przy-sługują prawa do nieruchomości i rodzaj tych praw
Właściciel nieruchomości:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie 71-323 Szczecin ul. Ludwika Solskiego 3 w udziale 1/1
 
5. Krótki opis nieruchomości: Działki od nr 232/4 do nr 232/95 z obr. 12-Zieleniewo o łącznej powierzchni 5,4244 ha tworzą zwarty obszar gruntu położony w województwie szczecińskim, powiecie stargardzkim, gminie Kobylanka w miejscowości Zieleniewo. Granice obszaru tworzą wydłużony kształt prostokąta, powierzchnia jednorodna, zadrzewiona. Analizowany teren w całości położony jest na terenach leśnych z przewagą drzew liściastych (olcha, klon, dąb, brzoza, buk, jesion) oraz niewielkiej ilości sosny i świerku. W dużej ilości występują zadrzewienia samosiejkami leszczyny, głogu, czeremchy. Od strony południowej działka graniczy z plażą jeziora Miedwie. Od strony zachodniej bezpośrednie sąsiedztwo to zagospodarowane działki rekreacyjne zabudowane wolnostojącymi, domkami letniskowymi, dojazd do wycenianego obszaru od strony zachodniej ul. Długą stanowiącą drogę publiczną (własność gminy Kobylanka działka nr 218/2) oraz działką nr 1 obręb Kunowo, stanowiącą drogę publiczną (własność Skarbu Państwa) zapewniającymi dojazd do drogi publicznej Szczecin – Stargard Szczeciński. Nieruchomość położona jest w jednym z bardziej atrakcyjnych miejsc województwa zachodniopomorskiego. Obszar działek nie jest wyposażony w sieć energetyczną, wodociągową i kanalizacyjną. Teren w całości wymaga uporządkowania gospodarki wodno – ściekowej.
6. Cel dokonanej wyceny:
określenie wartości rynkowej praw do nieruchomości w celu udzielenia
 informacji dla ustalenia ceny sprzedaży
7. Wartość nieruchomości określona w operacie szacunkowym
Metoda określania:
Rodzaj wartości:
Wartość (PLN):
Podejście porównawcze, metoda korygowania ceny średniej,
Wartość rynkowa nieruchomości (WRU) na dzień oględzin:
2.958.468,00 zł
słownie PLN: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem
8. Daty istotne dla wyceny:
Data sporządzenia operatu: 03.04.2006r.
Data, na którą określono wartość: 03.04.2006r.
Data, na którą określono stan nieruchomości: 31.03.2006r.,
Daty oględzin: 31.03.2006r
 

 

Księgi wieczyste prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Stargardzie Szczecińskim             V Wydział Ksiąg Wieczystych.
Ww. prawa nie są obciążone żadnymi długami ani ograniczonymi prawami rzeczowymi.
Do ceny sprzedaży ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT    w wysokości 22%.
Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu wraz z podatkiem płatna jest  w całości przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.
Informujemy, że z dniem 01.01.2004r. utracił ważność miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Kobylanka. W/w nieruchomości     w czasie ważności planu posiadały zapis: „UT- tereny urządzeń obsługi ludności w zakresie turystyki i rekreacji, oraz innych obiektów i urządzeń usług towarzyszących – do dalszego użytkowania z możliwością wprowadzenia uzupełnień pod warunkiem uporządkowania gospodarki wodno ściekowej.
Zieleń wysoka – do bezwzględnego zachowania. Linia brzegowa jeź. Miedwie    po podpiętrzeniu 15 m n.p.m.”
I.       Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1.       Złożenie pisemnej oferty w języku polskim w zamkniętej kopercie z napisem „przetarg” w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska   i Gospodarki Wodnej ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin.
Oferta powinna zawierać: dokładne określenie przedmiotu przetargu, pełne oznaczenie oferenta oraz dokumenty potwierdzające jego status prawny, cenę  i sposób zapłaty, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym  i   prawnym   nieruchomości   oraz   z   treścią   operatów   szacunkowych.
2.       Zobowiązanie się do pokrycia opłat związanych z przeniesieniem prawa własności.
3.       Złożenie oświadczenia, że oferent zapoznał się z regulaminem przetargu i akceptacji warunków oraz zasad przetargu. Regulamin wyłożony jest do wglądu w sekretariacie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ul. Solskiego 3, 71-323 Szczecin w godzinach od 8:00 do 14:00 w dni robocze.
4.       Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, które dla nieruchomości wymienionej w pkt. a) wynosi 134.640,- zł, dla nieruchomości wymienionej w pkt. b) wynosi 166.310,- zł, dla nieruchomości wymienionej  w pkt. c) wynosi 295.846,- zł, na konto Wojewódzkiego Funduszu w Szczecinie  w Banku Ochrony Środowiska O/Szczecin nr 77 1540 1085 2001 5310 7451 0008 w terminie do 19.06.2006 r. Obowiązuje data wpływu środków na rachunek Funduszu. Kserokopię dowodu wpłaty wadium należy dołączyć do oferty.
Wadium oraz należność za zakupioną nieruchomość winny być wpłacone wyłącznie środkami pieniężnymi PLN.
II.                Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym Komisji Przetargowej             w dniu 22.06.2006 r. o godz. 10:00 w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,   ul. Solskiego 3 , sala 001.
1)      Do przetargu nie dochodziw przypadku gdy nie zostanie zgłoszona ani jedna oferta spełniająca warunki, o których mowa w pkt. I.
2)      Wyboru oferty dokonuje Komisja Przetargowa a zatwierdza Prezes Funduszu.
3)      Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę, Komisja przetargowa będzie kontynuować przetarg w formie licytacji, w której postąpienie wynosi 1% zaoferowanej ceny.
4)      Wadium wniesione przez wybranego oferenta zostanie zarachowane na poczet ceny nabycia, zaś pozostałym oferentom zostanie zwrócone w terminie trzech dni od dnia zatwierdzenia najkorzystniejszej oferty.
5)      Wadium przepada, jeżeli oferent w terminie wskazanym przez Prezesa Funduszu nie uiści ceny, albo uchyli się od zawarcia umowy.
6)      Z uwagi na to, że gmina Kobylanka ma prawo pierwszeństwa kupna wymienionych nieruchomości, z oferentem, który wygra przetarg zostania zawarta umowa warunkowa.
7)      Cena nabycia nieruchomości osiągnięta w przetargu będzie wymagalna w całości do wpłaty na konto Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przed podpisaniem umowy notarialnej.
8)      Sprzedający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
9)       Umowa sprzedaży zostanie zawarta w formie aktu notarialnego w Kancelarii Notarialnej wskazanej przez Prezesa Funduszu.
10)   Opisy nieruchomości dostępne są w biurze Funduszu we wszystkie dni powszednie w godzinach 8:00 – 10:00.
11)   Szczegółowe informacje na temat zasad i warunków przetargu znajdują się w gulaminie przetargu, do wglądu w biurze Funduszu, pok. 204.
12)   Wszelkie informacje o przetargu udzielane są pod nr tel. 091/ 486 15 56,   091/ 486 15 58, fax 091/ 486 15 57.
Do nabycia nieruchomości przez oferenta zagranicznego mają zastosowanie odpowiednie przepisy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców.
 
 
-----------------------------------------------------------------------
Podmiot udostępniający informację: WFOŚData utworzenia: 2009-03-03 11:21
Dokument utworzył(a): AdministratorDokument zaktualizował(a): Administrator
Dokument aktualizacji: 2012-06-18 10:50Data opublikowania: 2009-03-03 11:21
Liczba odsłon: 2080Historia zmian